Praca: Dyrektor Operacyjny

                

Dyrektor Operacyjny
Miejsce pracy: Warszawa
 • Grupa kapitałowa/ Współpraca Zarządem i Radą Nadzorczą/ Monitorowanie wyników finansowych Spółki
 • Efektywność planowania operacyjnego / Zarządzaniu zmianą / Optymalizacja
 
O nas

 

Poszukujemy kandydata zainteresowanego podjęciem długofalowej współpracy z firmą, poprzez objęcie nowo utworzonego stanowiska Dyrektora Operacyjnego. Docelowo wybrana osoba będzie miała możliwość pełnienia funkcji Członka Zarządu, który będzie mieć bezpośredni wpływ na kreowanie polityki Finansowej i HR w ramach spółki.

 

Opis stanowiska
 • Koordynacja i nadzorowanie księgowości, sprawozdawczości finansowej, windykacji i zgodności procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowym, udział w przygotowaniu sprawozdania finansowego i obsługa audytu
 • Tworzenie ogólnych planów rozwoju firmy, opracowywanie ich oraz nadzorowanie ich realizacji
 • Zarządzanie płynnością finansową oraz analizowanie przepływów pieniężnych; planowanie, opracowanie i nadzór nad realizacją krótko i długoterminowych planów finansowych w firmie
 • Optymalizację dochodowości i efektywności funkcjonowania spółki w tym identyfikacja ryzyka
  i nieprawidłowości w rozliczeniach
 • Pełna odpowiedzialność za działania kontrolingowe (kontroling finansowy i operacyjny)
 • Odpowiedzialność za współtworzenie oraz współkontrolę realizacji budżetu i planów finansowych, analiza odchyleń
 • Współudział w opiniowaniu strategii dalszego rozwoju spółki
 • Inicjowanie oraz wdrażanie projektów zwiększających efektywność spółki i ograniczających koszty, wprowadzanie automatyzacji procesów i współpraca z firmami zewnętrznymi
 • Zapewnianie zgodności procedur spółki z polityką Grupy oraz przepisami prawa
 • Odpowiedzialność za analizę oraz opiniowanie kontraktów, umów oraz innych dokumentów wpływających na efektywność ekonomiczno- finansową spółki; ocena ryzyka finansowego
 • Współpraca oraz negocjowanie umów i warunków współpracy z instytucjami zewnętrznymi (banki, dealerzy walutowi, leasing, firmy ubezpieczeniowe)
 • Zarządzanie podległym działem finansowo-administracyjnym i działem HR
 • Bezpośrednie raportowanie do właścicieli firmy i Zarządu Grupy Kapitałowej
 • Wsparcie zarządu w podejmowaniu decyzji biznesowych i finansowych, w tym ocena kluczowych umów, transakcji oraz klientów
Profil kandydata
 • Min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku w firmie działającej operacyjnie w branży windykacyjnej/obrotu wierzytelnościami- będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem oraz umiejętność komunikacji
  i egzekwowania wyników pracy
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania i kontroli kosztów,
 • analizowania danych finansowych, wdrażania planów i strategii finansowych
 • Doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu działem HR będzie dużym atutem
 • Dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
 • Bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analitycznego, planistycznego i strategicznego myślenia, inicjatywna
 • Zaangażowanie i efektywne działanie pod presją czasu i wyniku
Oferujemy
 • Umowę o pracę bądź zatrudnienie oparte o kontrakt B2B
 • Samodzielne stanowisko pracy oraz wsparcie narzędziowe (komputer, telefon oraz możliwość użytkowania auta służbowego)
 • Pracę w firmie, której dynamika rozwoju niesie ze sobą ciągle nowe możliwości
Aplikacje CV i List Motywacyjny proszę wysyłać na adres: rekrutacja@corpusiuris.plAdministratorem danych osobowych jest Kancelaria Corpus Iuris sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 83,01-233 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220133, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5213312743, REGON: 015851019, kapitał zakładowy 2 000 000,00 PLN.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.gci.pl; poprzez email: daneosobowe@gci.pl; telefonicznie 539 733 993; lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane:
1. w celu przeprowadzania procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
2. w przypadku, w którym wyraził Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o., podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda; przysługuje Pani/Panu prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody.
4. Jeśli wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawnione innym podmiotom przetwarzającym
6. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione w/w spółkom.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

Dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. dla celów niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne brały udział w procesie rekrutacji w przyszłości dołącz do CV klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w załączonych dokumentach rekrutacyjnych przez Kancelarię Corpus Iuris Sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A. dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię Corpus Iuris sp. z o.o. oraz Grupę Corpus Iuris S.A.


Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
APLIKUJ TERAZ