Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kozienicach
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Kozienice
Ogłoszenie o naborze Nr 24359

Warunki pracy

praca umysłowa, wykonywana w pozycji siedzącej
praca przy monitorze komputerowym
praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych

Zakres zadań

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • prowadzenie rachunkowości jednostki, pełna obsługa finansowo -księgowa jednostki
 • obsługa kadrowa i płacowa jednostki
 • sporządzanie planów, sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo – gospodarczej
 • sporządzanie bilansu rocznego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki
 • przygotowywanie rocznego planu finansowego jednostki
 • współdziałanie z bankiem w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych oraz sprawowanie kontroli nad wykorzystaniem środków budżetowych
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • bieżąca kontrola dyscypliny budżetowej w obsługiwanej jednostce w zakresie realizowanego budżetu
 • przygotowywanie zapotrzebowania jednostki na środki
 • ewidencja i rozliczanie zaangażowania wydatków budżetowych
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku jednostki
 • rozliczanie czasu pracy pracowników, ewidencja urlopów, spraw BHP
 • współpraca z PINB w zakresie okresowych ocen członków k.s.c. wartościowania stanowisk pracy
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, dokumentacji pracowniczej oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, PUP,ZUS,US i innymi instytucjami zgodnie z potrzebami wynikającymi z przepisów prawa
 • prowadzenie innych spraw z zakresu tematycznego stanowiska pracy
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 lat doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów księgowych , płacowych i Płatnika, MS Office
 • znajomość przepisów prawa związanych ze specyfiką pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostce budżetowej, a w szczególności w zakresie : ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość rozporządzeń MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków ora przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej
 • doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej , rachunkowości budżetowej
 • doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność oraz terminowość
 • samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, odpowiedzialność, dokładność
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_1942125.html
APLIKUJ TERAZ