Praca: Główny specjalista

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36802

Warunki pracy

Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Koordynowanie pracy zespołu kontrolującego w ramach prowadzonej kontroli lub uczestniczenie w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez zespół.
 • Sporządzanie informacji, notatek służbowych, pism i dokumentacji dotyczącej procesu przeprowadzanej kontroli, a w szczególności projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i projektów zawiadomień kierowanych do właściwych instytucji oraz przedkładanie ich przełożonym do akceptacji.
 • Opracowywanie propozycji działań naprawczych bądź racjonalizujących kontrolowany obszar.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu programu kontroli.
 • Kompletowanie akt kontroli i przekazywanie ich do archiwizacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze działalności kontrolnej lub pozyskiwania lub eksploatacji sprzętu wojskowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne"
 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, decyzji MON w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Standardów kontroli w administracji rządowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Specjalista

  Warunki pracy• warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:- zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Starszy specjalista

  Warunki pracy- praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu/wydziału,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,- zagrożenie korupcją,- praca na trzecim...

  Główny specjalista

  Warunki pracyCelem stanowiska jest: przygotowanie, prowadzenie i dokumentowanie kontroli oraz czynności służbowych podejmowanych w zakresie wyjaśniania...

  Specjalista

  Warunki pracyBudynek ul. Domaniewska 36/38:Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób...

  Specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno - biurowa w systemie 8 godzinnym w siedzibie urzędu na II piętrze, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy...

  Podreferendarz

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadańPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin...

  Specjalista

  Warunki pracy- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;- krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe; - obsługa klientów zewnętrznych. Miejsce i...

  Starszy specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Budynek...