Praca: Specjalista

Ministerstwo Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14730

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• praca na 2 piętrze, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się
na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
• praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom
z uszkodzonym słuchem
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzania kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizacja i planowanie działań związanych z promocją technologii środowiskowych oraz laureatów ministerialnego projektu Akcelerator Zielonych Technologii - Greenevo w zakresie obowiązków leżących po stronie Ministerstwa Środowiska, w tym organizacja prac kapituły projektu oraz udział w planowaniu i tworzeniu kolejnych edycji projektu
 • Monitorowanie realizacji i wdrażanie projektu Greenevo po stronie Ministerstwa, w tym w szczególności opracowywanie raportów, działań promocyjnych oraz zestawień dotyczących stanu jego realizacji na potrzeby Zespołu, Departamentu oraz Kierownictwa resortu
 • Udział w tworzeniu polityki resortu oraz kreowaniu nowych rozwiązań mających na celu wsparcie sektora ekoinnowacji jako jednego z kluczowych działań wpływających na przejście z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Współpraca z innymi komórkami Departamentu i Ministerstwa oraz jednostkami w obrębie resortu środowiska w ramach zapewnienia synergii działań w ramach projektu Greenevo z innymi inicjatywami w obszarze technologii środowiskowych z uwzględnieniem programów priorytetowych NFOŚiGW: GEKON, SOKÓŁ oraz System Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV
 • Współpraca z przedstawicielami innych resortów oraz instytucji rządowych zaangażowanych w promocję polskich technologii środowiskowych oraz z przedstawicielami polskich placówek dyplomatycznych za granicą w obszarze tematycznym realizowanych zadań
 • Realizacja działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych oraz zapewnienia niezbędnej legislacji dla realizacji projektu Greenevo
 • Udział w opracowywaniu, w tym także we współpracy z innymi resortami oraz instytucjami międzynarodowymi, a także opiniowaniu analiz, raportów oraz innych dokumentów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)
 • Udział w pracach nad dokumentami programowymi oraz strategicznymi dotyczącymi innowacji, w szczególności ekoinnowacji i technologii środowiskowych wspierających proces przejścia z modelu gospodarki linearnej na model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), a także udział w posiedzeniach grup roboczych poświęconych ww. tematyce w ramach prac nad realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji projektów międzynarodowych lub w zarządzaniu projektami
 • znajomość: ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie realizowanych na stanowisku zadań, realizacji zadań w systemie projektowym, podstaw protokołu dyplomatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • komunikacja
 • kreatywność
 • współpraca
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/specjalista_1775792.html
  APLIKUJ TERAZ