Praca: Specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 40153

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Praca wiąże się z dyspozycyjnością, odbywa się w nietypowych godzinach.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie. Gmach został wzniesiony w 1900 r. Obecnie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. Budynek wielokondygnacyjny, wyposażony w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku zainstalowane są 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Codzienne prowadzenie monitoringu mediów elektronicznych, audycji radiowych i telewizyjnych, agencji prasowych i portali internetowych
 • Przygotowywanie syntez i opracowań na podstawie materiałów z monitoringu mediów
 • Sporządzanie – według zapotrzebowania – przeglądów dotyczących wydarzeń w regionach we współpracy z wydziałami prasowymi wojewodów
 • Wyszukiwanie informacji w bazie danych i archiwach prasowych oraz Internecie
 • Codzienne rejestrowanie, archiwizowanie i udostępnianie radiowo-telewizyjne programów informacyjnych i publicystycznych, transmisji konferencji prasowych i wywiadów polityków na nośnikach audio oraz DVD
 • Opracowywanie i archiwizowanie wywiadów PRM dla mediów elektronicznych
 • Współpraca zadaniowa z innymi departamentami i zespołami zadaniowymi w KPRM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze komunikacji społecznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza: dobra znajomość bieżących problemów polityki wewnętrznej i międzynarodowej, dobra znajomość tematyki społecznej i gospodarczej, dobra znajomość programów komputerowych oraz obsługi sprzętu RTV
 • umiejętności: ponadprzeciętne umiejętności wykorzystywania Internetu do wykonywanych zadań
 • kompetencje: myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wiedza: znajomość rynku i zasad funkcjonowania mediów
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ