Praca: Starszy inspektor kontroli wojskowej

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor kontroli wojskowej
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 36817

Warunki pracy

Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda osobowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Wykonywanie czynności kontrolnych samodzielnie lub uczestniczenie w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez zespół kontrolujący, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych.
 • Sporządzanie informacji, notatek służbowych, pism i dokumentacji dotyczącej przeprowadzanej kontroli, a w szczególności projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli i projektów zawiadomień kierowanych do właściwych instytucji oraz przedkładanie ich przełożonym do akceptacji.
 • Opracowanie propozycji działań naprawczych bądź racjonalizujących kontrolowany obszar.
 • Kompletowanie akt kontroli i przekazywanie ich do archiwizacji.
 • Współuczestniczenie w tworzeniu programu kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 3 lat w obszarze działalności kontrolnej lub finansów publicznych lub księgowości
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, Standardów kontroli w administracji rządowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ