Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15074

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner; zagrożenie naciskami grup przestępczych; zagrożenie korupcją.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Pomieszczenia Kancelarii Tajnej, ze względu na zastosowane zabezpieczenia, nie są dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zakres zadań

 • Realizowanie procesu obsługi kancelarii tajnych poprzez przyjmowanie, rejestrowanie i wydawanie materiałów niejawnych.
 • Udostępnianie materiałów niejawnych zgodnie z dekretacją i wykazem pracowników Ministerstwa i funkcjonariuszy służby celno-skarbowej pełniących służbę w Ministerstwie posiadających właściwe poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Monitorowanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, stanu faktycznego materiałów niejawnych wydanych poza Kancelarię Tajną.
 • Realizowanie procesu rozliczania z materiałów niejawnych wydanych poza Kancelarię Tajną, w tym wobec osób z którymi rozwiązano stosunek pracy albo służby.
 • Realizowanie procesu przygotowywania do ekspedycji materiałów niejawnych, w tym szczególnego sposobu pakowania.
 • Realizowanie procesu archiwizacji materiałów niejawnych w tym przechowywanie, archiwizowanie lub brakowanie materiałów oraz zbiorów dokumentów niejawnych spraw ostatecznie zakończonych.
 • Dokonywanie weryfikacji warunków przechowywania materiałów niejawnych, jakie zapewnia uprawniony pracownik na czas niezbędny do załatwienia sprawy.
 • Opracowywanie wewnętrznych procedur w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej krajowej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle Tajne” wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie aktualnych poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” wydanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w celu uzyskania takich poświadczeń
 • Przeszkolenie w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnych
 • Znajomość przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa dotyczących informacji niejawnych międzynarodowych
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1785516.html
APLIKUJ TERAZ