Praca: Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 15519

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- praca na trzecim piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- zainstalowane windy/podjazdy,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie nabywania przez państwowe osoby prawne prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności gruntów oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie nabywania przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • rozpatrywanie skarg i zażaleń wniesionych przez strony w toku prowadzonego postępowania
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących odszkodowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o ochronie przyrody, o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, o drogach publicznych
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1797257.html
  APLIKUJ TERAZ