Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 41688

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•reprezentacja urzędu na zewnątrz
•obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od
ul. Wspólnej
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: •opiniowanie wniosków o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod względem formalnym w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz wewnętrzną procedurą Ministerstwa •uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych •sporządzanie projektów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, korespondencja prowadzona z wykonawcami, etc.) •publikowanie informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami •doradzanie pracownikom komórek organizacyjnych (m.in. w zakresie prawidłowości opisania przedmiotu zamówienia, oszacowania wartości zamówienia, wyboru trybu postępowania, etc.) •badanie i ocena ofert
 • Zadanie 2: Zarządzanie dokumentacją z postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: •prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielanych w Ministerstwie dla celów sprawozdawczych •gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań o udzielenie zamówień publicznych •udostępnianie dokumentacji z prowadzonych postępowań kontrolerom (np. Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli Skarbowej)
 • Zadanie 3: Udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analiza ustaleń kontrolnych, w tym dotyczących zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: •udział w czynnościach kontrolnych lub audytowych realizowanych przez instytucję zewnętrzną •udział w procedurze kontradyktoryjnej (w tym: analizowanie ustaleń i przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne) •monitorowanie procesu wdrożenia otrzymanych zaleceń pokontrolnych/ po audycie
 • Zadanie 4: Sporządzanie planu zamówień publicznych, w tym współpraca Ministerstwa z centralnym zamawiającym: •gromadzenie danych z poszczególnych komórek organizacyjnych •sporządzanie planu zamówień publicznych
 • Zadanie 5: Prowadzenie serwisów internetowych - obsługa systemu informatycznego w ramach zamówień centralnych i wspólnych: •pełnienie funkcji redaktora/ publikowanie materiałów na serwisach internetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych i Kodeksu cywilnego
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ