Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 50102

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie korupcją.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Zapewnienie wykonywania spraw przejętych od Ministra Skarbu Państwa przez Ministra Finansów na podstawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie dochodzenia należności Skarbu Państwa, w tym: analizowanie posiadanej dokumentacji spraw w zakresie kompletności i dopuszczalności dochodzenia przez Ministra Finansów należności, ustalanie reprezentacji Skarbu Państwa, monitorowanie stanu należności i weryfikowanie stanu rozliczeń.
 • Aktualizacja danych dłużników, w tym monitorowanie wieku osób fizycznych, poszukiwanie adresów, monitorowanie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, naliczanie odsetek, sporządzanie wezwań do zapłaty, sprawdzanie przestrzegania przez dłużników warunków umów o rozłożenie należności na raty.
 • Przygotowywanie wniosków i zapytań w sprawie dłużników do urzędów, sądów, notariuszy i innych właściwych instytucji. Opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania sądowego – występowanie do sądów o wydanie tytułów wykonawczych w zamian za utracone albo o wydanie dalszych tytułów. Wszczynanie postępowań egzekucyjnych i prowadzenie korespondencji w tych sprawach. Pozostawanie w kontakcie z komornikami
 • Wsparcie prawne związane z wykonywaniem przez Ministra Finansów uprawnień właścicielskich do spółek określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie prawa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa, w tym dochodzenia należności i prowadzenia postępowań egzekucyjnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość przepisów wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość kodeksu cywilnego
 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego
 • Znajomość kodeksu spółek handlowych
 • Znajomość ustawy o komornikach sądowych
 • Znajomość ustawy o kosztach komorniczych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ustaw
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ