Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133344

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Praca pod presją czasu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
miejsce pracy: III p.,
budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Kieruje powołanym zespołem kontrolerów lub uczestniczy w pracach zespołu
 • Wykonuje czynności związane z przeprowadzaniem kontroli planowych i doraźnych oraz bierze udział w kontrolach koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Gromadzi i ewidencjonuje niezbędne dokumenty oraz materiały, a także akta kontroli z przeprowadzonych kontroli planowych oraz doraźnych
 • Sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, stanowiska w sprawie rozpatrzenia wniesionych przez kierownika jednostki kontrolowanej zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz inne dokumenty z czynności kontrolnych zawierające opis ustalonego stanu faktycznego i jego ocenę, a także, w przypadku potrzeby, zalecenia lub wnioski
 • Prowadzi oraz dokumentuje kontrole realizacji inwestycji, za które Ministerstwo jest odpowiedzialne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)
 • Monitoruje oraz ocenia wykonanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie kontroli, w których uczestniczy oraz przygotowuje informacje o wynikach tych kontroli, w tym uczestniczy w prowadzeniu Rejestru kontroli własnych MAP
 • Przygotowuje projekty pism i zawiadomień w związku z ujawnionymi w trakcie trwania czynności kontrolnych okolicznościami wskazującymi na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 • Uczestniczy w przygotowywaniu propozycji do okresowego Planu Kontroli oraz jego zmian
 • Bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz współpracuje w redagowaniu przepisów, w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku związanym z nadzorem lub przeprowadzaniem kontroli
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy - Kodeks cywilny
 • Znajomość ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności: obiektywnej oceny analizowanych faktów oraz rzetelnego dokumentowania ustaleń, analitycznego i logicznego myślenia, pracy w zespole, pracy pod presją czasu, dobrej organizacji pracy, sporządzania dokumentów przedkontrolnych i pokontrolnych, w tym formułowania wniosków pokontrolnych, redagowania zrozumiałych i konkretnych pism, podejmowania decyzji i przewidywania ich skutków, kreatywność, komunikatywność, rzetelność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Bielany, ul. Kasprowicza

Więcej informacji

Audytor ds. zarządzania ryzykiem i bankowości korporacyjnej

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny specjalista

2024-02-22

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), - krajowe wyjazdy służbowe, - permanentna obsługa...

Więcej informacji

Kontroler Biznesowy Serwisu

2024-02-21

TOYOTA Material Handling Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Jaktorów, ul. Potockiego 1 A

Miejsce pracy: Jaktorów, ul. Potockiego 1 A ZADANIA: Analiza efektywności działu serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem umów serwisowych Kontrola...

Więcej informacji