Referendarz

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126238

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Kontakty zewnętrzne: • kilka razy w miesiącu z pracownikami wydziałów prowadzących gospodarkę transportową w jednostkach organizacyjnych Policji, resortu spraw wewnętrznych, dostawcami części zamiennych, usługodawcami,
 • kilka razy w roku z osobami zewnętrznymi zainteresowanymi nabyciem narzędzi i sprzętu warsztatowego stanowiącego zbędny majątek ruchomy wydziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku brak windy, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Opisuje i sprawdza pod względem formalno – rachunkowym dokumenty księgowe za dokonane zakupy części zamiennych i zlecone usługi
 • Opracowuje dokumenty planistyczne wydziału, w miarę potrzeb przygotowuje wnioski o korektę limitu finansowego
 • Ustala zaangażowanie wydatków ponoszonych w wydziale
 • Prowadzi rejestr wydatków, wystawianych faktur VAT i not obciążeniowych za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz dokonuje wnikliwej analizy poniesionych wydatków
 • Wystawia faktury VAT i noty obciążeniowe za materiały przekazane innym jednostkom Policji oraz usługi transportowe
 • Współuczestniczy w tworzeniu planu zamówień publicznych i weryfikuje stopień realizacji zawartych umów
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wybrakowania i upłynnienia zbędnego sprzętu warsztatowego, narzędzi oraz części zamiennych środków transportu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 1 rok w obszarze finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy finanse publiczne
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Systematyczność
 • Dokładność
 • Sumienność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów, przychodów i wydatków
 • Umiejętność działania pod presją czasu
 • Umiejętność pracy w zespole

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy