Praca: Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14693

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Zakres zadań

 • analiza i opiniowanie ocen skutków regulacji (OSR) oraz innych dokumentów przedkładanych Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu, w tym rekomendowanie pogłębionej oceny wpływu oraz innych działań służących poprawie jakości informacji o skutkach regulacji;
 • analiza i opiniowanie OSR sporządzanych do projektów założeń i projektów aktów normatywnych przedkładanych Koordynatorowi OSR pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu oraz zakresu konsultacji publicznych i opiniowania, zgłaszanie uwag w imieniu KPRM, udział w uzgadnianiu uwag i negocjowaniu sposobu ich uwzględnienia;
 • współpraca z organami wiodącymi i partnerami społecznymi w celu zwiększenia jakości informacji o skutkach regulacji;
 • sporządzanie OSR na polecenie Prezesa Rady Ministrów lub Koordynatora OSR;
 • sporządzanie notatek i materiałów informacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie w obszarze nauk społecznych lub nauk prawnych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych
 • Umiejętności analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Umiejętność poszukiwania informacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych
 • Znajomość na poziomie krajowym i UE: systemu instytucjonalnego, trybu legislacyjnego, wytycznych oceny skutków regulacji
 • Znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej i informatyzacji
 • Kreatywność i przedsiębiorcza postawa
 • Umiejętności z zakresu współpracy i komunikacji: zdolność przekładania złożonych problemów na prosty język, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy zespołowej
 • Odporność na stres i pracę przy napiętych terminach
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu oceny skutków regulacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Umiejętność przygotowania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • Znajomość ilościowych narzędzi analitycznych, w tym programów komputerowych do analizy danych (np. SPSS. Stata, SAS, R)
 • Powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/glowny-specjalista_1775797.html
APLIKUJ TERAZ