Praca: Naczelnik wydziału

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 31562

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada: wejście do budynku na poziomie chodnika zewnętrznego, wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe do obiektu ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie budynku w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dostosowaną dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; dwie windy, które są w pełni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz jedną platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­organizacja pracy Wydziału i zarządzanie podległymi pracownikami przy umiejętnym wykorzystaniu narzędzi motywowania pracowników i tworzenia warunków do budowy właściwych relacji w zespole,
 • ­planowanie i gospodarowanie zasobami Ministerstwa w zakresie wyposażenia pomieszczeń i stanowisk pracy (m.in. meble, urządzenia biurowe), materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych,
 • ­planowanie, organizacja i realizacja zakupów i usług, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówienia publicznego oraz nadzór nad wykonaniem zawartych umów,
 • ­nadzór nad prowadzeniem ewidencji składników majątkowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych Ministerstwa oraz ewidencji wyposażenia osobistego pracowników,
 • ­koordynacja i nadzór przygotowania planu rzeczowo-finansowego Biura Administracyjnego, bieżąca analiza jego realizacji i ewidencja wykorzystania środków finansowych,
 • ­koordynacja obsługi logistycznej i administracyjno-technicznej, przedsięwzięć organizowanych w Ministerstwie (np. konferencje, seminaria, narady), lub poza jego siedzibą,
 • ­koordynacja i nadzór utrzymania obiektów Ministerstwa w zakresie właściwych warunków sanitarnych, w tym również gospodarowania odpadami i ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zespołem lub stosowania procedur zamówień publicznych
 • ­Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie procedury zakupu towarów i usług
 • ­Umiejętność zarządzania zespołem
 • ­Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/naczelnik-wydzialu_2036445.html
  APLIKUJ TERAZ