Praca: Naczelnik wydziału

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48449

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
•zagraniczne wyjazdy służbowe - kilka razy w roku,
•częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
•węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze
•winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•wejście do obiektu od strony Placu Trzech Krzyży nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do tego budynku odbywa się przez wejście od ul. Wspólnej
•ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych
•praca w pokoju wieloosobowym
•praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Zadanie 1: Strategiczne i bieżące zarządzanie podległym wydziałem, w tym: •określanie celów do realizacji dla podległego wydziału •wnioskowanie w sprawach kadrowych pracowników wydziału (zatrudnianie, zwalnianie, awanse) •przydzielanie zadań do realizacji oraz delegowanie odpowiedniego poziomu decyzyjności i uprawnień •zapewnianie przepływu informacji niezbędnych do realizacji celów/ zadań w wydziale •wspieranie pracowników w realizacji celów/ zadań oraz budowanie pozytywnej atmosfery pracy w wydziale •monitorowanie wykonania zadań oraz odbiór i weryfikowanie efektów pracy •dokonywanie bieżącej i okresowej oceny podległych pracowników i przekazywanie im konstruktywnej informacji zwrotnej •identyfikowanie potrzeb szkoleniowych w podległym zespole oraz planowanie indywidualnych ścieżek rozwoju podległych pracowników •wdrażanie nowozatrudnionych pracowników •skuteczne rozwiązywanie konfliktów •wykorzystywanie pozafinansowych metod motywowania i budowania zaangażowania pracowników.
 • Zadanie 2: Prowadzenie badań, analiz i prognoz (m.in. społeczno-gospodarczych; finansowo-ekonomicznych; zarządczo-organizacyjnych; na potrzeby przygotowania i realizacji koncepcji/programów/projektów; na potrzeby przygotowania dokumentów strategicznych/polityk), w tym: •formułowanie założeń oraz analizowanie i proponowanie zmian w już realizowanych badaniach •gromadzenie danych/zamawianie ekspertyz •aktualizowanie danych •analizowanie zgromadzonych danych, wnioskowanie •zestawianie, wizualizacja danych (np. tabele, wykresy, mapy, kartogramy, etc).
 • Zadanie 3: Przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów w zakresie analiz makroekonomicznych i prognoz (przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, opiniowanie/ konsultowanie treści merytorycznej, przygotowanie tez, prezentacji, artykułów, notatek, etc).
 • Zadanie 4: Monitorowanie wdrażania strategii i programów (np. operacyjnego, pomocowego, krajowego, wieloletniego, etc.), w tym: •tworzenie baz danych i narzędzi wspierających proces monitorowania •tworzenie/ monitorowanie/ przekazywanie prognoz.
 • Zadanie 5: Realizowanie badania (realizowanego wewnętrznie lub zewnętrznie), w tym: •bieżąca współpraca z wykonawcą badania •weryfikowanie raportu końcowego z badania.
 • Zadanie 6: Przygotowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie kompetencji MPiT, w tym opracowywanie celów i mierników wraz z metodologią ich wyznaczania w zakresie kompetencji departamentu.
 • Zadanie 7: Prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa - współpraca z instytucjami zajmującymi się analizami i badaniami ekonomicznymi : •współpraca z ekspertami krajowymi i zagranicznymi •udział w spotkaniach i posiedzeniach (np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.) •wymiana informacji (np. m.in.: z państwami członkowskimi UE/ EOG, instytucjami UE, innymi instytucjami międzynarodowymi).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub ekonometryczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie ekonometrii i analizy danych, min. 1 rok na stanowisku samodzielnym lub w kierowaniu zespołem
 • wiedza w zakresie ekonomii i oceny zjawisk ekonomicznych
 • wiedza na temat narzędzi analizy danych, modeli ekonometrycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zarządzanie ludźmi, wystąpienia publiczne
 • komunikacja (w tym syntetyczne ujmowanie wniosków i jasne redagowanie informacji o stanie gospodarki)
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ