Praca: Podreferendarz

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53118

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- praca w warunkach stresu i pod presją czasu w przypadku awarii systemów informatycznych i innych niespodziewanych zdarzeń.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Zakres zadań

 • Wspieranie użytkowników w pracy systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW (dalej: EZD PUW), doradzanie, jak prowadzić sprawy oraz optymalizować procesy obiegu dokumentacji.
 • Analiza zgłoszeń pracowników dot. funkcjonowania systemu EZD PUW w MEN oraz współpraca z dostawcami oprogramowania, a także testowanie i weryfikowanie zmian w systemie EZD PUW i innych systemach, którymi administruje BO, przygotowywanie aktualizacji ww. systemów oraz współpraca z dostawcami oprogramowania.
 • Uzupełnianie i obsługa baz danych i słowników systemów informatycznych administrowanych przez Biuro Organizacyjne, w tym przygotowywanie i modyfikacja list do korespondencji seryjnych.
 • Udział w ustalaniu potrzeb szkoleniowych użytkowników systemu EZD PUW w MEN oraz organizowanie i prowadzenie okresowych szkoleń i warsztatów dla użytkowników systemu, a także udział w przygotowaniu i aktualizowaniu instrukcji dla użytkowników systemu EZD PUW i innych systemów, którymi administruje Biuro Organizacyjne.
 • Wspieranie i zastępowanie administratora merytorycznego systemu EZD PUW oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej MEN na ePUAP.
 • Uczestniczenie w opracowywaniu zasady i procedury obowiązujących w MEN, dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów i dokumentowania spraw w systemach informatycznych, którymi administruje Biuro Organizacyjne.
 • Wspieranie komórek organizacyjnych MEN w przygotowaniu e-usług.
 • Publikacja aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym MEN

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • komunikatywność w tym umiejętność argumentowania,
 • umiejętność redagowania informacji, procedur i instrukcji, precyzyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność testowania i weryfikowania narzędzi informatycznych,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. oraz jej aktów wykonawczych,
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),
 • znajomość RODO i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ,
 • umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (EZD PUW),
 • znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE,
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji (np. Krajowych Ram Interoperacyjności),
 • znajomość obsługi ePUAP,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
APLIKUJ TERAZ