Praca: Radca prawny

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21513

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Sporządzanie lub akceptacja projektów porozumień zawieranych przez Głównego Inspektora oraz Dyrektora Generalnego;
 • Sporządzanie lub akceptacja projektów umów zawieranych przez GITD oraz istotnych postanowień umów i wzorów umów stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • Sporządzanie lub akceptacja projektów upoważnień i pełnomocnictw Głównego Inspektora, jego zastępcy i Dyrektora Generalnego;
 • Sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie ustnych wyjaśnień dotyczących zagadnień prawnych zleconych przez Głównego Inspektora, jego zastępcę oraz Dyrektora Generalnego a także dyrektorów biur;
 • Reprezentowanie Głównego Inspektora jego zastępcy lub Dyrektora Generalnego w negocjacjach z podmiotami zewnętrznymi;
 • Pełnienie zastępstwa prawnego Głównego Inspektora lub Dyrektora Generalnego w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach sądowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze oraz wpis na listę radców prawnych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej oraz 1 rok w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doświadczenie w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych
 • Biegła znajomość procedury cywilnej oraz procedury administracyjnej i sądowo – administracyjnej;
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajomość ustawy o finansach publicznych, znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych, znajomość kodeksu prawnego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość ustawy o drogach publicznych, znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym, znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Dzielenie się wiedza i doświadczeniem, orientacja na klienta, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność argumentacji, umiejętność organizacji pracy własnej, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: zamówień publicznych, autorskich praw majątkowych, informacji publicznej;
 • Doświadczenie w tworzeniu umów IT i obsłudze prawnej z zakresu realizacji tych umów;
 • Znajomość zasad funkcjonowania Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/radca-prawny_1906774.html
APLIKUJ TERAZ