Praca: Referendarz

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54705

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska, prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, w tym odpadami wydobywczymi.
 • Opiniowanie aktów prawnych oraz innych dokumentów oraz sporządzanie propozycji zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami.
 • Opracowywanie opinii, interpretacji i stanowisk w sprawach dotyczących nowo obowiązujących przepisów, projektów odpowiedzi na zapytania poselskie itp. z zakresu gospodarki odpadami, w tym odpadami wydobywczymi.
 • Sporządzanie analiz, raportów, wytycznych itp. zgodnie z planem rocznym Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Współpraca z innymi organami i instytucjami. Udział w spotkaniach uzgodnieniowych wewnątrzresortowych i międzyresortowych przy pracach nad nowymi przepisami lub nowelizacjami dotychczas obowiązujących.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/ inżynieria środowiska/ chemia/ biologia/ geografia/ geodezja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość przepisów ochrony środowiska, w szczególności ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ