Praca: Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54707

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 • Współpraca z innymi organami i instytucjami w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • Rozpatrywanie merytoryczne wniosków o podjęcie interwencji oraz skarg na działanie WIOŚ, interpelacji poselskich, kierowanych do GIOŚ, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami oraz, w celu rozwiązania zgłaszanych problemów i zaproponowania działań zapobiegających wystąpienia problemów w przyszłości.
 • Opiniowanie aktów prawnych oraz innych dokumentów w celu przygotowania stanowiska GIOŚ. Sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami;
 • Prowadzenie kontroli użytkowników środowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/inżynieria środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ