Praca: Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 54706

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze
- krajowe wyjazdy służbowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;

Zakres zadań

 • Udział w wykonywaniu kontroli użytkowników środowiska w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami wydobywczymi, komunalnymi osadami ściekowymi, a także prawidłowość eksploatacji instalacji do termicznego przekształcania odpadów oraz składowisk odpadów.
 • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących zagadnień związanych z gospodarką odpadami, w szczególności odpadami wydobywczymi, osadami ściekowymi, składowiskami odpadów, instalacjami do termicznego przekształcania odpadów, celem dokonania podsumowania sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami oraz wypracowania strategii i działań naprawczych.
 • Rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia WIOŚ w celu wydania decyzji lub postanowienia w II instancji, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • Udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów w celu przygotowania stanowiska GIOŚ. Sporządzanie i przedstawianie kierownictwu i innym organom propozycji zmian przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami w celu wyeliminowania ich niespójności
 • Wsparcie merytoryczne w rozpatrywaniu skarg na działanie WIOŚ, interpelacji poselskich, kierowanych do GIOŚ, w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami oraz, w celu rozwiązania zgłaszanych problemów i zaproponowania działań zapobiegających wystąpienia problemów w przyszłości.
 • Współpraca z innymi organami i instytucjami, w celu wypracowania wspólnych działań i stanowisk. Udział w spotkaniach uzgodnieniowych wewnątrzresortowych i międzyresortowych w celu wypracowania jednolitych propozycji przy pracach nad nowymi przepisami lub nowelizacjami dotychczas obowiązujących.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku ochrona środowiska/inżynieria środowiska/geodezja i kartografia/geologia/górnictwo i kartografia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub geologii,
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki odpadami;
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ