Praca: Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 57564

Warunki pracy

1.Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
2.Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
3.Zagrożenie korupcją
4.Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami. W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Administrowanie, utrzymanie monitoring systemów teleinformatycznych MSZ.
 • Koordynacja prac związanych z zapewnieniem funkcjonowania administrowanych systemów w sytuacjach realizacji wdrożeń, aktualizacji i występowania awarii. Konfiguracja, aktualizacja, zabezpieczenie systemów, sieci, aplikacji oraz infrastruktury teleinformatycznej we współpracy z pozostałymi administratorami w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy systemów teleinformatycznych.
 • Realizacja zgłoszeń i incydentów teleinformatycznych oraz świadczenie wsparcia technicznego.
 • Udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i na placówkach zagranicznych. Uczestnictwo w analizowaniu, testowaniu oraz pracach wdrożeniowych dostępnych na rynku technologii informatycznych. Przygotowanie dokumentacji projektowej i wdrożeniowej.
 • Opracowywanie instrukcji i procedur związanych z eksploatacją systemów teleinformatycznych, w tym przygotowywanie standardów i wzorców konfiguracji.
 • Współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych.
 • Uczestnictwo w obsłudze postępowań na udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiowanie wymagań, opracowywanie analizy oraz uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia prawidłowości i spójności nabywanych usług, systemów i aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi lub sieciami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub powyżej 4 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE/ NATO SECRET” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Wiedza merytoryczna w zakresie administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na klienta.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation.
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL lub Oracle lub DB2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation oraz analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji
APLIKUJ TERAZ