Praca: Specjalista

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60412

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
2.Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
3.Zagrożenie korupcją
4.Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. Obywatele, przedsiębiorstwa)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Monitoring i analiza funkcjonujących w resorcie spraw zagranicznych rozwiązań i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych oraz wpływu zmian przepisów prawa i organizacji procesów pracy na funkcjonalność i działanie systemów i aplikacji.
 • Analiza dostępnych na rynku nowych technologii systemowo-sieciowych. Pozyskiwanie i wymiana informacji w ramach współpracy z wykonawcami, partnerami handlowymi i instytucjami zewnętrznymi w ramach zespołów roboczych.
 • Udział w planowaniu kierunków rozwoju i modernizacji systemów i sieci teleinformatycznych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Inicjacja projektów rozbudowy i modyfikacji systemów teleinformatycznych i aplikacji użytkowych. Przygotowanie założeń, przedstawianie projektów rozwiązań, opracowanie planów i harmonogramów modyfikacji oraz dokumentacji w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów i usług.
 • Koordynacja wdrażania, rozliczanie i raportowanie projektów informatycznych w resorcie spraw zagranicznych. Opracowanie i konsultacja architektury rozwiązań, analiza funkcjonalna i pozafunkcjonalna, opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej.
 • Przygotowanie i prowadzenie wdrożenia systemów i aplikacji użytkowych w Centrali MSZ i w placówkach zagranicznych. Opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, szkoleniowej, procedur eksploatacyjnych, instalacja i konfiguracja systemów i aplikacji, szkolenie i świadczenie usług wsparcia technicznego.
 • Analiza, testowanie, naprawa zgłoszonych awarii i błędów w funkcjonowaniu systemów i aplikacji użytkowych w resorcie spraw zagranicznych, rozwiązywanie problemów technicznych, funkcjonalnych i merytorycznych użytkowników. Analiza raportów systemów i aplikacji w celu znalezienia rozwiązań dla sytuacji powtarzających się oraz problemów nietypowych i incydentalnych.
 • Koordynacja prac rozwojowych eksploatowanych systemów i aplikacji, dostosowanie systemów do zwiększających się wymagań i potrzeb oraz do zmian organizacji procesów wspomaganych przez eksploatowane systemy w celu zapewnienia ich właściwego działania i efektywnej eksploatacji.
 • Obsługa postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poprzez opracowanie i weryfikację dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówień publicznych. Definiowanie wymagań, opracowuje analizy oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia prawidłowości i spójności nabywanych usług, systemów i aplikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania lub budowy, lub administrowania systemami teleinformatycznymi lub w obszarze zarządzania usługami informatycznymi lub bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania rozwiązaniami serwerowymi Microsoft lub Linux lub systemami sieciowymi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, „UE i NATO Secret” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość aktów prawnych: Prawo zamówień publicznych, ustawa o ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Wiedza w zakresie: administrowania systemami teleinformatycznymi, zarządzania usługami informatycznymi, rozwiązań typu usługi katalogowe, systemy poczty elektronicznej, systemy backupu i archiwizacji, rozwiązań sprzętowych takich jak serwery, pamięci masowe, rozwiązań dotyczących poczty elektronicznej w oparciu o Microsoft Exchange.
 • Umiejętności: współpracy, negocjacji, zorientowania na osiąganie celów, analitycznego myślenia, orientacji na klienta, samodzielności i inicjatywy.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Przeszkolenie w zakresie: zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie Foundation administrowania systemami baz danych MS SQL lub MariaDB lub PostgreSQL.
 • Wiedza z zakresu zarządzania usługami i organizacją utrzymania systemów IT, w tym: stosowania biblioteki ITIL® (Information Technology Infrastructure Library) na poziomie wyższym niż Foundation, analizy procesów zarządzania IT wewnątrz organizacji.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyGłówny specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- okresowe spiętrzenie zadańMiejsce i...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze:- statycznym, związane...

Starszy specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Główny specjalista

Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki...

Starszy specjalista

Warunki pracy–Praca administracyjno-biurowa.–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Specjalista

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-...