Praca: Starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Ciechanów
Ogłoszenie o naborze Nr 57397

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze biurowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, m.in. dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego
 • obsługiwanie poczty elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) przychodzącej i wychodzącej z wydziału oraz rozdzielanie dokumentacji pracownikom wydziału zgodnie z dekretacją kierownictwa wydziału
 • prowadzenie listy obecności
 • sporządzanie wykazu przesyłek nadanych i poleconych
 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników wydziału
 • obsługa komputera, sporządzanie pism, kserokopii dokumentów
 • archiwizowanie i brakowanie dokumentacji kierownictwa wydziału i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sekretariatu wydziału oraz udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom wydziału w dokonywaniu przez nich archiwizacji i brakowania dokumentów
 • redagowanie pism na polecenie naczelnika wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych
APLIKUJ TERAZ