Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 21364

Warunki pracy

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie oraz uczestniczenie w tworzeniu dokumentów o charakterze wdrożeniowym, w szczególności w zakresie kryteriów wyboru projektów i katalogu wydatków kwalifikowalnych.
 • Przeprowadzanie analizy zakresów istotnych inicjatyw dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych zgłaszanych do realizacji lub realizowanych z innych źródeł niż PO PC (środki EFSI, budżet państwa oraz inne środki publiczne), m.in. w celu wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk. Formułowanie rekomendacji w celu optymalizacji procesu wydatkowania środków w ramach PO PC.
 • Gromadzenie informacji oraz podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia i utrwalenia doświadczeń i dobrych praktyk zgromadzonych w trakcie realizacji działań w ramach III osi i możliwości ich kontynuacji w celu zapewnienia trwałości rezultatów PO PC
 • Gromadzenie informacji na temat projektów realizowanych przez poszczególne typy interesariuszy (interaktywna mapa inicjatyw, uwzględniająca również zakres terytorialny realizowanych inicjatyw, w tym również identyfikująca obszary do interwencji w ramach poszczególnych naborów).
 • Opracowywanie zakresu/standardu projektów przewidzianych do realizacji w ramach III osi POPC. Realizowanie działań wynikających z projektów przewidzianych do realizacji w III osi POPC, a przypisane Ministerstwu Cyfryzacji.
 • Informowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego o planowanych na ich obszarze projektach dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych realizowanych w PO PC.
 • Sporządzanie raportów i zestawień, tworzenie systemów analitycznych, pulpitów managerskich, badanie efektywności podejmowanych interwencji.
 • Opiniowanie dokumentów systemu wdrażania PO PC. Monitorowanie realizacji projektów finansowanych z trzeciej osi POPC i ich wpływu na rzecz nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego związane z tworzeniem strategii lub biznesplanów, lub długookresowych planów działań.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 • Umiejętność tworzenia strategii, biznesplanów, długookresowych planów działań.
 • Umiejętność tworzenia zestawień i analiz w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zarządzania projektami.
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem baz badanych i pracą na danych.
 • Wiedza o zagadnieniach związanych z Pomocą Techniczną POPC.
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-specjalista_1906706.html
APLIKUJ TERAZ