Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 48408

Warunki pracy

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; praca związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych oraz częstym reprezentowaniem urzędu;
Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15 na II piętrze w budynku „C; budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uznawanie kwalifikacji obywateli Unii Europejskiej oraz państw trzecich w regulowanych zawodach medycznych nabytych w Unii Europejskiej w celu zapewnienia swobody świadczenia usług na terytorium UE;
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń w medycznych zawodach regulowanych w Polsce, na potrzeby osób starających się o uznanie kwalifikacji zawodowych za granicą;
 • Odpowiadanie, również w języku angielskim) na zapytania dotyczące wspólnotowego systemu uznawania kwalifikacji oraz współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, zagranicznymi ośrodkami NARIC, organami właściwymi państw UE w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych, towarzystwami naukowymi, samorządami zawodowymi oraz związkami zawodowymi w zakresie uznawania kwalifikacji w zawodach medycznych, a także uczestniczenie w spotkaniach i posiedzeniach w ramach powyżej współpracy;
 • Legalizacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zakresie właściwości rzeczowej Departamentu, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 • Opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodach medycznych (w tym międzynarodowych) oraz dotyczących wykonywania zawodów medycznych przez cudzoziemców; opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych; Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach zadań nałożonych na państwa członkowskie dyrektywą 2005/36/WE oraz koordynowanie procesu dostosowania kształcenia w zawodach medycznych, z wyłączeniem zawodów pielęgniarki i położnej;
 • Prowadzenie spraw związanych z uznawaniem tytułu specjalisty w zawodach lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, potwierdzeniem kwalifikacji felczera;
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania Centrum SOLVIT Polska - systemu nieformalnego rozwiązywania problemów transgranicznych oraz prowadzenie spraw i notyfikacji w Systemie Informacji Rynku Wewnętrznego (IMI).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa, administracji publicznej lub współpracy międzynarodowej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • wiedza z zakresu uregulowań prawnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz wykonywania medycznych zawodów regulowanych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności interpersonalne niezbędne w kontrakcie z klientem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z zakresu współpracy z klientem,
 • podstawowa znajomość języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego.
APLIKUJ TERAZ