Praca: Starszy specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 60436

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); praca pod presją czasu.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

 • Opracowywanie dokumentów na posiedzenie Rady Ministrów, Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Służby Publicznej dotyczących planowanych na dany rok wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wskaźnika wzrostu wynagrodzeń, kwot bazowych oraz limitu mianowań urzędników służby cywilnej.
 • Sporządzanie raportów, analiz, opracowań i innych materiałów zawierających wyniki z przeglądu wydatków publicznych.
 • Sporządzanie informacji/analiz oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia polityki w zakresie kształtowania wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w państwowej sferze budżetowej.
 • Realizacja zadań związanych z koordynowaniem i opracowaniem opinii oraz stanowisk do projektów aktów prawnych/ dokumentów, czy realizowanych przeglądów wydatków należących do właściwości wydziału, tj. związanych z problematyką wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych, co wiąże się również z reprezentowaniem departamentu w języku polskim lub angielskim, np. w trakcie współpracy z Bankiem Światowym lub OECD.
 • Opracowywanie programów i harmonogramów przeglądu wydatków publicznych w obszarach działania wydziału.
 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz jednostkami sektora finansów publicznych podczas procesu przeglądu wydatków.
 • Analizowanie istniejących i projektowanych nowych rozwiązań generujących skutki finansowe dla sektora finansów publicznych, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przeglądu wydatków publicznych w obszarze właściwości wydziału.
 • Koordynowanie prac i określanie propozycji szczegółowych obszarów i zagadnień podlegających ocenom i przeglądom wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów na spotkaniach np. z przedstawicielami OECD czy też Banku Światowego w zakresie właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych oraz ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość budowy administracji publicznej oraz jej poszczególnych podmiotów (instytucji, jednostek organizacyjnych)
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność strategicznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość procesu budżetowego i procesów związanych z realizacją budżetu państwa dysponentów różnego stopnia
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne ofertyGłówny specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- okresowe spiętrzenie zadańMiejsce i...

Główny specjalista

Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze:- statycznym, związane...

Starszy specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Specjalista

Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

Główny specjalista

Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki...

Starszy specjalista

Warunki pracy–Praca administracyjno-biurowa.–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

Specjalista

Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

Specjalista

Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-...