Praca: Starszy specjalista

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Siedlce
Ogłoszenie o naborze Nr 60391

Warunki pracy

- praca biurowa,
- praca w siedzibie urzędu/wydziału
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- praca na trzecim piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- zainstalowane windy,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
- budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach dotyczących odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych i gminnych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie weryfikacji prawidłowości decyzji organów podległych w trybach nadzwyczajnych
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach dotyczących ograniczenia korzystania z nieruchomości
 • prowadzenie postępowań dotyczących nieruchomości ziemskich przejętych przez Państwo na cele reformy rolnej, aktów własności ziemi oraz nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w zakresie weryfikacji prawidłowości decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w odniesieniu do nieruchomości objętych dekretem warszawskim
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz z aktami wykonawczymi, dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej, Kodeks Cywilny w zakresie prawa spadkowego i osobowego, o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych z zakresu przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Zobacz podobne oferty  Główny specjalista

  Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniających wykonywanie zadań:- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,- okresowe spiętrzenie zadańMiejsce i...

  Główny specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Pracownik wykonuje czynności o charakterze:- statycznym, związane...

  Starszy specjalista

  Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

  Specjalista

  Warunki pracy- udział w spotkaniach wewnętrznych oraz z klientami zewnętrznymi,- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,Miejsce i otoczenie...

  Główny specjalista

  Warunki pracyBudynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki...

  Starszy specjalista

  Warunki pracy–Praca administracyjno-biurowa.–Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z...

  Specjalista

  Warunki pracyPraca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka...

  Specjalista

  Warunki pracyCzynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:-...