Główny Specjalista w Biurze Gospodarczym

Najwyższa Izba Kontroli
poszukuje kandydata na stanowisko
Główny Specjalista w Biurze Gospodarczym
nr rekrutacji.: R/2024/5/BGO/GS

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 1

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, docelowo na czas nieokreślony

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie informacji do projektów rocznych planów inwestycji, remontów, przeglądów i konserwacji,
 • przygotowywanie zleceń na opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej dla realizacji prac remontowych i inwestycyjnych,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz uzyskiwanie niezbędnych decyzji dla realizacji inwestycji i remontów,
 • weryfikacja kosztorysów inwestorskich zleconych jednostkom zewnętrznym,
 • przygotowywanie wkłady merytorycznego do umów na realizację robót budowlano-montażowych oraz odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń z wykonawcami,
 • planowanie terminów i zakresów robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych oraz sporządzanie harmonogramów realizacji tych prac,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • wprowadzanie wykonawców na plac budowy oraz udział w odbiorach końcowych,
 • nadzór nad realizacją umów i merytoryczną kontrolą przedkładanych faktur i rachunków oraz zapisami dotyczącymi gwarancji,
 • opracowywanie i przedkładanie opinii w zakresie prowadzonych spraw,
 • realizacja zadań i czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych,
 • wnioskowanie w sprawach dotyczących egzekwowania postanowień zawartych w umowach z wykonawcami.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalność związana z budownictwem, inżynierią lądową lub pokrewnymi dziedzinami,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w planowaniu i koordynacji zadań inwestycyjnych,
 • doświadczenie w zakresie inwestycji, remontów i utrzymania technicznego budynków,
 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 • umiejętność skutecznej negocjacji warunków umów i rozliczeń z wykonawcami,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • znajomość prawa budowlanego oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy analitycznej,
 • samodzielność, dokładność i terminowość.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną przy użyciu programów AutoCAD i MS Office,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • znajomość procedur formalnych i prawnych związanych z realizacją robót branżowych.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka),
 • dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci,
 • składka PPK od pracodawcy w wysokości 4%.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą przy ul. Filtrowej 57, 02-056 Warszawa, tel. 22 444 50 00;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 444 58 19, e-mail: iod@nik.gov.pl, adres: Warszawa 02-056, ul. Filtrowa 57;
 3. Przekazane NIK dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do pracy na podstawie art. 221 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa, konieczna będzie Pani/Pana wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 4. Podanie Najwyższej Izbie Kontroli Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeks pracy jest obowiązkowe i niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji do pracy w NIK. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć pisząc na adres e-mail:rekrutacja@nik.gov.pl;
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, jak również osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 7. Ma Pani/Pan prawo żądania od NIK dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ich usunięcia, w przypadkach określonych w art. 17 RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych, w przypadkach zajścia okoliczności, o których mowa w art. 20 RODO;
 8. Nie posiada Pani/Pan prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO);
 9. W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 10.  Pani/Pana dane będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez cały czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji i zostaną usunięte lub zniszczone w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w ramach rekrutacji;
 11. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka angielskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka hiszpańskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy