Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114637

Warunki pracy

Praca na tym stanowisku związana jest z permanentną obsługą klientów zewnętrznych. Do obowiązków pracownika należy przeprowadzanie kontroli w terenie, związane są z tym wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne. Na stanowisku występuje zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Programuje, przeprowadza i dokumentuje wyniki kontroli należących do kompetencji Ministra Cyfryzacji, w szczególności: wszechstronnie, za pomocą różnorodnych metod, dokonuje analizy złożonych problemów w celu rzetelnego zbadania danego zagadnienia i ujęcia wyników analiz w formie programu kontroli lub innego dokumentu, kieruje i koordynuje pracą zespołu kontrolnego w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu kontroli oraz właściwej jakości dokumentacji kontrolnej, ustala stan faktyczny poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, przedstawia wyniki ich analizy w dokumentacji kontroli, a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości ustala ich zakres, przyczyny, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, formułuje oceny i ich adekwatne uzasadnianie oraz przedstawia rekomendacje (rozwiązania) w celu usprawnienia funkcjonowania administracji rządowej lub skorygowania stwierdzonych w kontroli nieprawidłowości o charakterze systemowym lub jednostkowym.
 • Opracowuje informacje i analizy w celu oceny działalności należącej do zadań Ministra Cyfryzacji, w tym stopnia wykonania zaleceń pokontrolnych, oceny funkcjonowania systemów teleinformatycznych i sektorowych projektów informatycznych oraz przedstawia propozycje udoskonaleń w tych obszarach.
 • Bierze udział w kontrolach wewnętrznych w KPRM, kontrolach realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków Kancelarii.
 • Sporządza zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Bierze udział w kontrolach zlecanych przez Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM oraz w realizacji zadań w ramach koordynacji kontroli w administracji rządowej, w tym w kontrolach koordynowanych, rozwoju standardów kontroli i metodyki kontroli we współpracy z Zespołem Koordynacji Kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub ekonomii lub administracji lub prawa lub na kierunku zarządzanie;
lub wyższe na dowolnym kierunku oraz studia podyplomowe na kierunku nadzór lub kontrola lub audyt lub ewaluacja;
lub wyższe na dowolnym kierunku oraz aplikacja kontrolerska NIK.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym: powyżej 2 lat doświadczenia związanego z przeprowadzaniem kontroli (audytów) oraz powyżej 1 roku doświadczenia w kontroli/audycie realizacji sektorowych projektów informatycznych lub kontroli/audycie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 • Posiadanie wiedzy w zakresie: organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności uregulowań z zakresu administracji rządowej m.in. dotyczących kompetencji Ministra Cyfryzacji, Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, działów administracji rządowej, kontroli w administracji rządowej (ustawa o kontroli i Standardy kontroli w administracji rządowej), informatyzacji państwa, krajowych ram interoperacyjności, finansów publicznych, rachunkowości, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, wykorzystywania krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli wewnętrznej, kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Posiadanie umiejętności: kierowania się etyką zawodową polegającą m.in. na bezstronności i unikaniu konfliktu interesów, wysoka kultura osobista wymagana w kontaktach na wysokim szczeblu, wysoka motywacja i bardzo duże zaangażowanie w wykonywane zadania, ciągłe doskonalenie zawodowe, determinacja i dociekliwość w dążeniu do poznania istoty zagadnienia.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: współpraca, tj. praca w zespole, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, tj.: samodzielność, zarządzanie zadaniami, w szczególności nadawanie właściwych priorytetów zadaniom, przestawianie się z jednego zadania na inne i prowadzenie równolegle kilku zadań bez uszczerbku dla ich jakości, prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego i oceny jego istotności, rzetelności, stosowności i racjonalności; myślenie analityczne w zakresie: prawidłowego rozumienia i stosowania kryteriów legalności, rzetelności, celowości, gospodarności oraz skuteczności, wydajności i oszczędności, identyfikacji nieprawidłowości, wykazania się zawodowym sceptycyzmem, tj. zdolnością krytycznego myślenia i kwestionowania narzucanych interpretacji, rozróżniania informacji istotnych od nieistotnych, rozpoznawania informacji fałszywych, nierzetelnych i sygnałów o potencjalnych obszarach nieprawidłowości oraz weryfikacji informacji uzyskanych z różnych źródeł, precyzyjnego formułowania ocen oraz argumentowania/przekonywania, stawiania hipotez, obrony własnego stanowiska, prezentacji badanego zagadnienia w szerszej perspektywie, precyzyjnego, jasnego i syntetycznego formułowania myśli oraz posługiwania się nienaganną polszczyzną, przewidywania możliwych działań i reakcji, konsekwencji sądów i opinii sformułowanych w wyniku kontroli; zarządzanie ludźmi, tj. posiadanie kompetencji menedżerskich przy kierowaniu pracą zespołu kontrolnego; komunikacja, tj.: prezentowanie asertywnej postawy; negocjowanie; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, tj. pracy w stresie wynikającym z konieczności formułowania zarzutów wobec konkretnych osób oraz stresie wynikającym z pracy w nieprzyjaznym środowisku i pod presją czasu.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” wydanego przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji rządowej, w tym: powyżej 2 lat doświadczenia związanego z przeprowadzaniem kontroli (audytów) oraz powyżej 1 roku doświadczenia w kontroli/audycie realizacji sektorowych projektów informatycznych lub kontroli/audycie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
 • Spełnianie wymagań określonych w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym posiadanie certyfikatu uprawniającego do prowadzenia kontroli w rozumieniu art. 25 tej ustawy.
 • Certyfikat w zarządzaniu projektami (np. według metody PRINCE2).
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta, głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B1.

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy