Główny specjalista

Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115886

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: I p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje uprawnienia akcjonariusza/udziałowca w spółkach prawa handlowego, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa
 • Planuje i monitoruje dochody z dywidend od spółek z udziałem Skarbu Państwa, aktualizuje dane w Zintegrowanym Systemie Informatycznym db (ZSI), prowadzi sprawy związane z udzieleniem pomocy publicznej nadzorowanym podmiotom
 • Przygotowuje stanowiska z zakresu działania Departamentu, w celu udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, interwencje poselskie i senatorskie, oświadczenia senatorskie, skargi, wnioski, petycje, wnioski o udostępnienie informacji publicznej i inne wystąpienia, w tym: prowadzi konsultacje, gromadzi materiały, analizuje składane wystąpienia, zbiera dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty i przygotowuje projekty odpowiedzi na złożone wystąpienia
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i przygotowuje stanowiska Ministra, współpracuje w redagowaniu przepisów, w zakresie problematyki związanej z zadaniami Wydziału, a także występuje do właściwych organów o interpretację przepisów w sprawach budzących wątpliwości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie funkcjonowania krajowego przemysłu zbrojeniowego
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek (m.in. ustawa - Kodeks spółek handlowych)
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość kierunków polityki gospodarczej Polski
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, pracy w zespole, analitycznego myślenia, negocjowania, komunikatywność, kreatywność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy