Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116393

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca przy komputerze,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-    budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


-    w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Bierze udział w określeniu kierunków rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz proponuje zmiany i modyfikacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów; tworzy projekty procedur i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji w zakresie posługiwania się systemem EZD, prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych dla spraw prowadzonych w systemie EZD i poza nim ( w porozumieniu z archiwistą zakładowym), szczególnie w zakresie właściwego doboru klas z wykazu akt, zakładania spraw, kompletowania akt spraw oraz zawartości i nazywania dokumentów w ramach koszulek/spraw w systemie EZD od momentu wpływu do czasu archiwizacji oraz prowadzi kontrole w tym zakresie.
 • Raportuje o nieprawidłowościach związanych z wykonywaniem czynności kancelaryjnych i dokumentowaniem przebiegu załatwiania spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD (w porozumieniu z archiwistą zakładowym).
 • Koordynuje obsługę dokumentacji nieelektronicznej zgromadzonej w składach chronologicznych oraz informatycznych nośników danych gromadzonych w składach elektronicznych nośników danych ( w siedzibie w Warszawie oraz w placówkach zamiejscowych).
 • Monitoruje przekazywanie dokumentacji do modułu archiwum systemu EZD w trybie i na warunkach określonych w Instrukcji archiwalnej, prowadzi konsultacje w tym obszarze oraz współpracuje z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania dokumentacji w postaci elektronicznej stanowiącej materiały archiwalne.
 • Udziela wyjaśnień i konsultacji w zakresie zasad archiwizacji dokumentów elektronicznych kluczowym użytkownikom systemu EZD oraz udziela merytorycznych odpowiedzi na zgłoszenia spływające na przypisany adres mailowy.
 • Bierze udział w opracowywaniu i generowaniu sprawozdań i informacji dotyczących systemu EZD.
 • Przeprowadza szkolenia, instruktaże, warsztaty, spotkania informacyjne dla kluczowych użytkowników w zakresie działania systemu EZD.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego praca w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym 2 lata pracy w zakresie wsparcia użytkowników lub/i zarządzania systemem informatycznym klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Znajomość oraz umiejętność stosowania w praktyce przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
 • Znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW)
 • Umiejętność obsługiwania się pakietem MS OFFICE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia
 • Ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I stopnia

Najnowsze oferty pracy:

Product Manager

dzisiaj

PRO-TALENT MARCIN GRALEWSKI

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych

dzisiaj

JT S.A.

mazowieckie / Warszawa, Białołęka

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

dzisiaj

Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Więcej informacji

Referendarz

dzisiaj

Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń...

Więcej informacji