Główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126263

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami


Na stanowisku pracy występuje częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz oraz praca pod presją czasu.

Zakres zadań

 • Przygotowuje opinie Rządowego Centrum Analiz opracowywane w odniesieniu do projektów dokumentów rządowych z obszaru polityki obronnej, bezpieczeństwa państwa i sprawiedliwości, w szczególności właściwych dla działów administracji rządowej – obrona narodowa, sprawiedliwość, członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, sprawy wewnętrzne, informatyzacja, administracja publiczna, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.
 • Przygotowuje analizy i opinie – w tym na podstawie literatury obcej - dotyczące planowanych i realizowanych działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, w tym analiz zgodności z celami polityki Rządu oraz prognozowanymi skutkami społecznymi, gospodarczymi i prawnymi, dokonywanie bieżącego przeglądu procesów decyzyjnych Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów administracji rządowej i monitorowanie zgodności projektów dokumentów rządowych przedkładanych do zaopiniowania - w zakresie ich spójności strategicznej i programowej.
 • Analizuje projekty aktów prawnych przygotowywanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego, pod kątem ich zgodności z krajowym systemem prawnym, sporządza notatki, opinie, wnioski na podstawie ww. działań.
 • Przygotowuje notatki, materiały informacyjne, opracowania i stanowiska na polecenie Szefa Rządowego Centrum Analiz i Dyrekcji Departamentu, w tym również związanych z jego uczestnictwem w pracach Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Gromadzi materiały, informacje, w tym stanowiska doktryny oraz judykatury, jak również dane statystyczne, z zakresu przygotowywanych analiz dotyczących projektów dokumentów rządowych oraz polityk publicznych będących w zakresie właściwości Wydziału, w szczególności polityki obronnej, sprawiedliwości i polityki bezpieczeństwa.
 • Udziela wsparcia w procesie sporządzania opinii Koordynatora Ocen Skutków Regulacji dotyczących projektów dokumentów rządowych w ramach uzgodnień międzyresortowych, w zakresie właściwym dla Wydziału.
 • Reprezentuje stanowisko Rządowego Centrum Analiz w ramach wymiany korespondencji, spotkań, uzgodnień z Wnioskodawcami (poszczególnymi resortami) oraz posiedzeń innych gremiów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie analizy polityk publicznych, obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: rządowego procesu legislacyjnego, w tym znajomość ustawy o Radzie Ministrów, uchwały Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, wytycznych oceny skutków regulacji, spraw obronnych, wewnętrznych oraz zasad organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ogólnodostępnych baz danych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.), podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa i systemu instytucjonalnego; zasad tworzenia prawa i ogłaszania aktów prawnych, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, komunikacja (pisemna i ustna, w tym umiejętność argumentowania), organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, kreatywność
 • Posiadanie umiejętności w zakresie: obsługi Lex i innych systemów informacji prawnej, wyszukiwania danych w ogólnie dostępnych bazach danych społecznych oraz danych z serwisów płatnych (GUS, Eurostat, OECD, agendy ONZ i in.), zaawansowanej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint), zdolności krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • posiadanie znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu: oceny skutków regulacji oraz z zakresu procedury legislacyjnej lub ukończona aplikacja legislacyjna
 • Posiadanie umiejętności z zakresu: przygotowania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • Znajomość języka urzędowego Unii Europejskiej na poziomie B2

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w siedzibie urzędu, kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientami naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca...

Więcej informacji

Główny specjalista do spraw legislacji

dzisiaj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer,...

Więcej informacji