Główny specjalista

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127099

Warunki pracy


 • praca w terenie,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Budynek ul. Senatorska 14 • budynek Pałac Blanka. Budynek jednopiętrowy, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.
  Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim;  
 • ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich pomiędzy piętrami, konieczna asysta innego pracownika/opiekuna;
 • udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu głównym terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przy wejściu głównym po lewej stronie na pierwszym stopniu, znajduje się słupek z przyciskiem wzywającym dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking, prysznic.

Budynek ul. Senatorska 12 • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na wyposażeniu budynku znajduje się transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” przeznaczony do transportu
  po schodach osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 1 i 2 piętrze budynku – możliwość wjazdu windą;
 • na piętrach udogodnienia dla osób niewidomych: przy wejściu terminal z informacją o obiekcie który zawiera: wypukły plan obiektu (tyflograficzny), system nagłaśniający odczytujący komunikaty, podpisy poszczególnych elementów panelu – brajlowskie, budynek znajduje się, w bazie obiektów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,  poprzez aplikację YourWay;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min).

Budynek ul. Marszałkowska 142 • budynek Centrum Królewska. Budynek 14-kondygnacyjny;
 • pomieszczenia służbowe usytuowane na 2 piętrze budynku – wjazd/zjazd windy;
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy;
 • swobodny dostęp do obiektu oraz na piętro 2 dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; 
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niedosłyszącym oraz głuchoniemym;
 • praca w pokoju wieloosobowym;
 • praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych, np.: kserokopiarka, skaner, niszczarka;
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Sportu i Turystyki na dystansie od 100 do 1000 m (4-15 min);
 • udogodnienia dla rowerzystów – parking i szatnie. 

Zakres zadań

 • Programuje i przeprowadza czynności kontrolne oraz dokumentuje wyniki kontroli, w tym w szczególności: wszechstronnie, za pomocą różnorodnych metod, analizuje problemy; prowadzi czynności kontrolne tj. ustala stan faktyczny poprzez gromadzenie i weryfikowanie dowodów kontroli, prowadzi akta kontroli, w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości o charakterze systemowym lub jednostkowym, ustala ich zakres, przyczyny, skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne, formułuje oceny i adekwatnie je uzasadnia oraz przedstawia rekomendacje; przedstawia wyniki kontroli w dokumencie pokontrolnym, spełniającym wymogi przepisów i standardów.
 • Monitoruje realizację zaleceń i wniosków pokontrolnych przez jednostki kontrolowane, dokonuje okresowej oceny ich wdrożenia oraz przedstawia propozycje udoskonaleń.
 • Przeprowadza kontrole wewnętrzne w Ministerstwie, kontrole jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych oraz bierze udział w kontrolach koordynowanych przez KPRM.
 • Identyfikuje obszary potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek, wobec których Minister posiada uprawnienia kontrolne.
 • Sporządza zawiadomienia do właściwych organów o naruszeniu prawa, w tym dyscypliny finansów publicznych.
 • Sporządza projekty sprawozdań i innych informacji o działalności kontrolnej Ministerstwa i wynikach przeprowadzonych kontroli, kierowane do Ministra, Prezesa Rady Ministrów lub innych podmiotów oraz projekty odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej z zakresu działania departamentu.
 • Prawidłowo i terminowo archiwizuje akta kontroli.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze kontroli (audytów) albo powyżej 1 roku w nadzorowaniu lub koordynowaniu kontroli (audytów)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji rządowej.
 • Wiedza z zakresu kontroli w administracji rządowej, finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, dyscypliny finansów publicznych, służby cywilnej, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, Kpa.
 • Wiedza z zakresu krajowych i międzynarodowych standardów kontroli/audytu oraz terminologii z dziedziny kontroli instytucjonalnej i audytu wewnętrznego.
 • Kompetencje miękkie: myślenie analityczne, skuteczna komunikacja werbalna i pisemna, organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, radzenie sobie ze stresem i presją czasu, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, umiejętność współpracy.
 • Inne kompetencje: kierowanie się etyką zawodową, wysoka kultura osobista, wysoka motywacja i zaangażowanie w wykonywane zadania, ciągłe doskonalenie zawodowe.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aplikacja kontrolerska NIK.
 • Uprawnienia biegłego rewidenta lub głównego księgowego lub samodzielnego księgowego.
 • Uprawnienia do wykonywania zadań audytora wewnętrznego, określone w przepisach ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Główny Specjalista – Samodzielne stanowisko ds. Audytu ZSZ w Wydziale Bezpieczeństwa Informacji w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania

2023-09-20

Centrala NFZ

mazowieckie / Warszawa

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: nadzór i koordynacja działań systemowych Zintegrowanego Systemu Zarzadzania; inicjowanie i nadzorowanie procesu oceny...

Więcej informacji

Inspektor

2023-09-18

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych...

Więcej informacji