Główny specjalista

Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126961

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • wymuszona  pozycja ciała,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i międzynarodowej współpracy policyjnej rozpatrywanych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy oraz innych instytucji i organizacji, w których pracach uczestniczy Rzeczpospolita Polska oraz wypracowuje propozycje stanowiska polskiej Policji w tym zakresie
 • Współuczestniczy w pracach nad przygotowywaniem ostatecznych wersji projektów porozumień zawieranych przez jednostki organizacyjne Policji z partnerami zagranicznymi
 • Bierze udział w pracach legislacyjnych policyjnych i międzyresortowych zespołów zajmujących się wypracowywaniem rozwiązań prawnych w zakresie międzynarodowej współpracy służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, wdrażania dorobku prawnego Schengen oraz planowaniem kierunków rozwoju problematyki bezpieczeństwa i współpracy policyjnej w Unii Europejskiej
 • Reprezentuje polską Policję w spotkaniach i w czasie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi dotyczących opracowania projektów umów oraz porozumień międzynarodowych o współpracy policyjnej w wymiarze bilateralnym
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz aktów prawnych wewnętrznych Komendanta Głównego Policji dotyczących różnych aspektów wykonywania międzynarodowej współpracy Policji oraz aktywności Policji na forum międzynarodowym
 • Udziela wsparcia prawnego, w tym opracowuje opinie, projekty aktów prawnych i innych niezbędnych dokumentów na potrzeby komórek organizacyjnych BMWP, w zakresie ich właściwości rzeczowej
 • Współpracuje z Sekcją Organizacji Kontaktów Międzynarodowych Wydziału Współpracy Pozaoperacyjnej przy opracowywaniu projektów umów oraz porozumień międzynarodowych o współpracy policyjnej w wymiarze bilateralnym

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat na stanowisku związanym z obsługą prawną
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność negocjacji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy z zespole i przekazywania wiedzy
 • Zdolności organizacyjne
 • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet MS Office)
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1
 • Przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza na temat organizacji i zadań Policji

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Prawnik in-house

2023-09-22

Climatic Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Reguły, k. Warszawy

Zakres obowiązków formalnoprawna obsługa procesu inwestycyjnego, w szczególności sporządzanie i uzgadnianie treści umów zawieranych przez spółkę...

Więcej informacji

Główny specjalista kontroli państwowej w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego

2023-09-22

Najwyższa Izba Kontroli

mazowieckie / Warszawa

wykonywanie czynności kontrolnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli lub tematyką kontroli doraźnej i poleceniami...

Więcej informacji