Główny specjalista

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133314

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


  • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych - konieczność negocjowania potrzeb klienta wewnętrznego i zewnętrznego w kontekście potrzeb ministerstwa

 


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie zarządzania procesami w Ministerstwie i komórce organizacyjnej, w tym projektuje, analizuje, identyfikuje, mapuje i optymalizuje procesy w notacji BPMN, przedkłada propozycje zmian w ramach podejścia procesowego i usprawnień procedur, narzędzi i sposobów realizacji zadań z przedmiotowego obszaru, opracowuje zbiorcze informacje, statystyki, sprawozdania, analizy dotyczące wdrażania podejścia procesowego w Ministerstwie/komórce organizacyjnej, koordynuje identyfikowanie ryzyk do procesów.
 • Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej, w tym monitoruje i ocenia system funkcjonowania kontroli zarządczej, (dokonywanie okresowych przeglądów procedur kontroli zarządczej), bierze udział w cyklicznie przeprowadzanym w Ministerstwie procesie samooceny kontroli zarządczej, koordynuje przygotowanie oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej oraz identyfikowanie ryzyk.
 • Uczestniczy w prowadzeniu obsługi procesu legislacyjnego w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale, w tym opracowuje, aktualizuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów regulujących funkcjonowanie Ministerstwa.
 • Uczestniczy w planowaniu celów i zadań w Ministerstwie/komórce organizacyjnej.
 • Zapewnia obsługę ciał kolegialnych, w tym m.in. komisji, rad, komitetów, zespołów, grup roboczych.
 • Prowadzi rejestry/ listy/ ewidencję.
 • Prowadzi sprawy organizacyjne Ministerstwa/komórki organizacyjnej, w tym przedkłada propozycje zmian i usprawnień w zakresie procedur i sposobów realizacji zadań będących we właściwości Ministra/komórki organizacyjnej, opracowuje zbiorcze informacje, statystyki, sprawozdania, analizy dotyczące pracy Ministerstwa/komórki organizacyjnej, udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych).
 • Archiwizuje dokumentację z prowadzonych spraw.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania rozwiązań systemowych w administracji publicznej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o Radzie Ministrów, Regulaminu Pracy Rady Ministrów, ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość komunikatów Ministra Finansów w zakresie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem
 • Znajomość ustawowych kompetencji dyrektora generalnego urzędu
 • Umiejętność posługiwania się notacją BPMN
 • Myślenie analityczne
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Komunikacja, w tym umiejętność przekonywania do własnych racji i poglądów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później). Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik serwisowy

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Asystent / Asystentka ds. rekrutacji

dzisiaj

Portal Praca.pl

mazowieckie / Warszawa, Ursynów, Al. KEN 18

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych,...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a: Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do...

Więcej informacji