Główny specjalista

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133357

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,
 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • zagrożenie korupcją,
 • praca związana z bezpośrednią obsługą klienta,
 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,
 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • bariery architektoniczne: przy budynku są wysokie schody bez podjazdu i podnośnika, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Gromadzi, przechowuje, zabezpiecza, ewidencjonuje, brakuje dokumentację, w celu udostępnienia podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Monitoruje poprawny dobór klas z JRWA przez pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych, w celu zapewnienia poprawności rejestrowania i prowadzenia spraw.
 • Sporządza roczne harmonogramy pracy archiwum i sprawozdań dla archiwum państwowego, w celu udzielenia niezbędnych informacji.
 • Koordynuje czynności kancelaryjne w urzędzie, w celu zapewnienia prawidłowego porządkowania i obiegu dokumentów.
 • Inicjuje i uczestniczy w procesie brakowania, wydzielania i likwidacji, dokumentacji niearchiwalnej, w celu zapewnienia zgodności procesu z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • Przygotowuje i przekazuje materiały archiwalne do właściwego Archiwum Państwowego, w celu zapewnienia uporządkowania dokumentacji.
 • Przeprowadza skontrum dokumentacji w oparciu o istniejący inwentarz, w celu zapewnienia prawidłowej kontroli zbiorów archiwalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania dokumentacją archiwalną
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów: ustaw: - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, - o ochronie danych osobowych, - o dostępie do informacji publicznej, - o służbie cywilnej.
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs kancelaryjno–archiwalny I stopnia

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka francuskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji

Przedstawiciel Handlowy ze znajomością języka włoskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

2024-03-01

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki pracy: Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób...

Więcej informacji

Asystent / Asystentka w Archiwum

2024-02-26

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

mazowieckie / Warszawa

Zakres czynności: udostępnianie zbiorów aktowych i fotograficznych Archiwum; opracowanie zbiorów aktowych i fotograficznych; wprowadzanie danych do...

Więcej informacji