Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 130029

Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania

- praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, fax


- praca biurowa w systemie osmiogodzinnym, jednozmianowa, • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- oświetlenie naturalne i sztuczne,


- pomieszczenie biurowe,


- praca przy monitorze ekranowym.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację kancelaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, procedurami w tym m. in.: dzienniki korespondencyjne i podawcze, rejestry teczek jawnych, ewidencję pieczęci i stempli, rejestry dowodów rzeczowych deponowanych w magazynie materiału badawczego oraz inną pomocniczą dokumentację
 • Przyjmuje, ewidencjonuje, rozdziela i wysyła korespondencję i przesyłki jawne
 • Bieżąco rozlicza policjantów i pracowników laboratorium z przydzielonej im dokumentacji na podstawie prowadzonych dzienników korespondencyjnych i innych rejestrów ewidencyjnych
 • Współuczestniczy w prowadzeniu dokumentacji z zakresu systemu zarządzania zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" oraz w realizowaniu ustalonych działań korygujących i doskonalących
 • Archiwizuje dokumenty służbowe oraz dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w kancelarii zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Sporządza dokumenty zgodnie z poleceniami Kierownictwa laboratorium
 • Zgłasza właściwym służbom zapotrzebowanie na niezbędne materiały eksploatacyjne
 • Udziela informacji interesantom oraz kieruje ich do właściwych merytorycznie pracowników laboratorium

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • poświadczenie bezpieczeństwa do informacj niejawnych o klauzuli POUFNE lub pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole, samodzielnośc i systematyczność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa ukraińskiego – dotyczy obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Inspektor ruchu drogowego

2023-12-01

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner,...

Więcej informacji

Inspektor

2023-12-01

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do...

Więcej informacji