Inspektor

Komenda Miejska Policji w Płocku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 130242

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa
 • współpraca z pracownikami KMP/KP/PP
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. Straż Pożarna
 • stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
 • oświatlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • Dbanie o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w KMP w Płocku oraz podległych jednostkach organizacyjnych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie w KMP w Płocku oraz podległych jednostkach organizacyjnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich wykonania.
 • Współudział w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów KMP w Płocku oraz jednostek podległych, a następnie zapoznawanie z nią Policjantów/pracowników cywilnych Policji.
 • Sporządzanie rocznych informacji ze stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawianie jej Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku.
 • Uczestniczenie e dochodzeniach pożarowych, analizowanie przyczyn powstania pożaru oraz opracowywanie zaleceń po pożarowych.
 • Branie udziału w pracach zespołów ustalających zakres prac remontowych obiektów Komendy oraz opiniwanie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego przedsięwzięć remontowo-budowlanych prowadzonych w jednostce.
 • Uczestniczenie w pracach różnych zakładowych Komisji m.in. ds. popracy warunków służby/pracy, opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. przepisów przeciwpożarowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakrsu ochrony przeciwpożarowej oraz wytwarzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów przeciwpożarowych i przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikacjacych z zajmowanego stanowiska
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenia lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych

Najnowsze oferty pracy:

Koordynator Recepcji Biura

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, ul. Postępu 21C

Więcej informacji

Dyrektor Agencji

dzisiaj

Prudential Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy inspektor

dzisiaj

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Wyjazdy służbowe. Praca w budynku znajdującym się w centrum...

Więcej informacji

Inspektor transportu kolejowego

2023-12-08

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Narzędzia i...

Więcej informacji