Młodszy specjalista

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126977

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu;


- praca w pomieszczeniu biurowym;


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;


- stałe godziny pracy od 8.15 – 16.15;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- obsługa urządzeń biurowych: komputer, telefon, faks, skaner, drukarka, kserokopiarka, niszczarka.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-  dojście i dojazdy do budynków są utwardzone;


-  stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze;


-  infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody;


-  budynek jest przysztosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony jest w windę, sanitariaty na parterze i poddaszu budynku, dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, jednak występują ograniczenia związane ze swobodnym przemieszczaniem się ( korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami);


-  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.


 

Zakres zadań

 • planuje bieżąco oraz raz w roku, koordynuje i organizuje pracę Oddziału Kancelarii Jawnej oraz sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników zadań wynikających z zakresu obowiązków i uprawnień oraz nadzoruje terminowy rozdział poczty jawnej do zapoznania z nią poszczególnych adresatów, w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
 • koordynuje oraz realizuje czynności związanych z przyjmowaniem, rejestrowaniem, przechowywaniem, przekazywaniem i wysyłaniem dokumentów, pieczęci kancelaryjnych oraz wydawnictw jawnych, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów;
 • bieżąco prowadzi instruktaż dla pracowników Oddziału Kancelarii Jawnej oraz dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej obsługiwanych przez Oddział Kancelarii Jawnej, z zakresu obiegu informacji jawnych w Straży Granicznej, w celu podniesienia poziomu wiedzy w ww. zakresie;
 • prowadzi bieżącą kontrolę postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione funkcjonariuszom i pracownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz egzekwuje zwrot tych dokumentów do kancelarii, w celu zapewnienia odpowiedniej ich ochrony
 • sprawuje merytoryczny nadzór nad prawidłowością przygotowywanych materiałów archiwalnych oraz nadzór nad właściwym przygotowaniem dokumentacji archiwalnej, w celu przekazania jej do Archiwum Zakładowego;
 • sprawuje nadzór nad prawidłowym prowadzeniem trwałych oraz pomocniczych urządzeń ewidencyjnych w kancelarii, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanych zadań;
 • realizuje czynności w zakresie obsługi i bieżącego monitorowania elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ramach elektronicznej platformy administracji publicznej (e-PUAP) w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w celu odbioru korespondencji, w zastępstwie osoby upoważnionej;
 • bierze udział w koordynacji zadań związanych z obiegiem informacji polegającej na sprawdzaniu realizacji przepisów instrukcji kancelaryjnej Straży Granicznej w poszczególnych komórkach organizacyjnych KGSG, w celu właściwego przestrzegania obowiązujących przepisów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obiegiem dokumentacji jawnej i obsługą interesantów
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Czytelny charakter pisma
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Skrupulatność
 • Terminowość
 • Odpowiedzialność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów – nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

wczoraj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Główny specjalista

wczoraj

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji