Podreferendarz

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114390

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa związana z wykonywaniem rejestracji pakietów kryminalistycznych i dokumentacji w Zbiorze Danych DNA i wspomaganiem obsługi sekretariatu Wydziału Badań Genetycznych CLKP,

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

 • stały kontakt z urzędami i instytucjami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi CLKP


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniu zamkniętym przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi,

 • zagrożenie korupcją,

 • kontakt z pakietami kryminalistycznymi zawierającymi wymazy z jamy ustnej zasuszone na kartach FTA.

Zakres zadań

 • odbiera dostarczane przez kancelarię CLKP przesyłki kierowane do Zbioru Danych DNA, rozpakowuje je i sprawdza ich zgodność z wykazem w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad korespondencją.
 • rejestruje pakiety kryminalistyczne w systemie komputerowym LIMS na podstawie załączonej dokumentacji, w celach zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbioru Danych DNA.
 • sprawdza poprawność pakietów kryminalistycznych pod względem formalnym tj. sprawdza zgodność danych identyfikacyjnych pakietu z danymi w załączonej dokumentacji pod względem ich kompletności i poprawności, wyselekcjonowuje pakiety nie spełniające wymogów formalnych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Zbioru Danych DNA.
 • przygotowuje do odesłania pakiety kryminalistyczne nie spełniające wymogów formalnych, pakuje je i opracowuje dokumentację do zwrotu pakietu, rejestruje odsyłaną przesyłkę w systemach elektronicznych, w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad jej obiegiem.
 • prowadzi dokumentację z wykonywanych zadań w zakresie przetwarzania informacji w Zbiorze Danych DNA w celach wykrywczych, identyfikacyjnych i eliminacyjnych.
 • Wspomaga obsługę sekretariatu Wydziału w tym przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje, przesyła oraz przedkłada do dekretacji kierownictwu wydziału dokumenty i korespondencję w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału oraz zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • Wspomaga obsługę sekretariatu Wydziału w zakresie ekspedycji korespondencji wychodzącej w tym rejestruje dokumenty wychodzące, wyrejestrowuje sprawy ostatecznie zakończone w celu wsparcia bieżącej pracy naczelnika wydziału oraz zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji.
 • sprawdza prawidłowość oznaczania sporządzonych dokumentów, przyjmuje i kompletuje akta spraw ostatecznie zakończonych, przygotowuje dokumentację Wydziału (teczki tematyczne) do archiwizacji, sporządza rejestry w celu przekazania jej do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej, struktury organizacyjnej KGP, CLKP i zakresu zadań CLKP, przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość Ustawy o Policji i innych aktów prawnych związanych z przetwarzaniem informacji w Zbiorze Danych DNA.
 • Umiejętności: komunikatywność; organizacja pracy własnej; obsługa komputera; umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, pracy zespołowej, efektywne zarządzanie czasem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Najnowsze oferty pracy:

Team Leader (German Operational Support Team)

dzisiaj

Coloplast Business Centre Sp z o.o.

mazowieckie /

Więcej informacji

Specjalista ds. Socjalnych

dzisiaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Podreferendarz

dzisiaj

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza...

Więcej informacji

Podreferendarz

dzisiaj

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: kontakty zewnętrzne: kilka razy dziennie z przedstawicielami...

Więcej informacji