Radca prawny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137192

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się. Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:


Pracownik wykonuje czynności o charakterze: • statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze (praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę),
 • dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie miejsca pracy oraz poza nim (realizowanie obowiązków wynikających ze świadczenia pomocy prawnej, reprezentowania urzędu na zewnątrz).

Zakres zadań

 • Pełni zastępstwo procesowe Ministra przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
 • Sporządza opinie prawne i projekty stanowisk na polecenie Ministra i członków kierownictwa Ministerstwa w sprawach najbardziej skomplikowanych, precedensowych.
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych komórkom organizacyjnym Ministerstwa.
 • Opiniuje projekty stanowisk komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w sprawach, w których powstają zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości.
 • Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty umów cywilnoprawnych i porozumień, w tym proponuje zmiany postanowień umownych, budzących poważne wątpliwości interpretacyjne lub zastrzeżenia prawne.
 • Analizuje wnioski o wydanie orzeczeń prejudycjalnych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem skutków, jakie odpowiedź udzielona na postawione we wniosku pytania może mieć dla ustawodawstwa polskiego bądź dla kierunków polityki krajowej oraz analizuje orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wpływu zawartych w nim tez na stan ustawodawstwa polskiego i kierunki polityki krajowej, w zakresie właściwości Ministra.
 • Koordynuje proces udzielania przez Ministra upoważnień i pełnomocnictw, w tym w szczególności sprawdza zgodność z prawem projektów upoważnień lub pełnomocnictw, przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz organy i jednostki podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.
 • Bierze udział w charakterze eksperta w spotkaniach wewnętrznych i zewnętrznych w sprawach, w których powstają poważne wątpliwości prawne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 2 lat w wykonywaniu pomocy prawnej.
 • Wpis na listę radców prawnych.
 • Posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa, w tym prawa i procedury cywilnej, zamówień publicznych, finansów publicznych, funkcjonowania administracji publicznej oraz prawa Unii Europejskiej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Umiejętność interpretowania i stosowania prawa w praktyce.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wyksztalcenie wyższe lub ukończone studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego i/lub prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość prawniczego języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
 • Znajomość na poziomie komunikatywnym języka urzędowego Unii Europejskiej innego niż język angielski lub francuski lub niemiecki.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. kadr i płac

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy

dzisiaj

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.

mazowieckie / Warszawa, Browary Warszawskie

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Radca prawny / Radczyni prawna / Adwokat / Adwokatka

dzisiaj

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Zakres czynności: stała obsługa prawna Oddziału w Warszawie w zakresie związanym z zarządzeniem i gospodarowaniem nieruchomościami, w szczególności...

Więcej informacji

Główny Specjalista / Radca Prawny

2024-05-24

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

mazowieckie / Warszawa

Stanowisko pracy ds. obsługi prawnej działań delegowanych i wspólnej polityki rybołówstwa Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1...

Więcej informacji