Specjalista ds. organizacji wydarzeń edukacyjnych w Dziale Społeczności Uczących Się

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. organizacji wydarzeń edukacyjnych w Dziale Społeczności Uczących Się
Warszawa, Powiśle

(Pracownia Edukacji i Komunikacji Naukowej)

 

Poszukujemy samodzielnej i otwartej na nowe wyzwania osoby do zespołu Działu Społeczności Uczących Się Centrum Nauki Kopernik. Dział Społeczności Uczących Się to grupa specjalistów różnych dziedzin nauki, ludzi o różnym doświadczeniu zawodowym. Tworzymy i promujemy rozwiązania edukacyjne zwiększające zainteresowanie nauką oraz nią inspirowane. Prototypujemy i wdrażamy metody angażujące uczestników w działanie, zwiększające samodzielność w procesie uczenia się. Wspieramy budowanie międzynarodowych sieci działających na rzecz rozwoju edukacji. Realizujemy programy i projekty edukacyjne m.in. Klub Młodego Odkrywcy, program edukacji kosmicznej ESERO, Konstruktorów Marzeń, animując społeczności praktyków i teoretyków edukacji; ucząc się od siebie wzajemnie.

„Space Camp” to wydarzenia realizowane przez Centrum Nauki Kopernik w ramach programu edukacji kosmicznej ESERO-Polska, na zamówienie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ich celem jest rozwijanie zainteresowania młodych osób dziedzinami STEM poprzez ukazanie połączenia osiągnięć technologicznych sektora kosmicznego z aktualnymi problemami społeczeństw na Ziemi. Wydarzenia mają być skierowane przede wszystkim do środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.

 

Zakres obowiązków:
 • koordynacja cyklu 6 całodziennych wydarzeń dla grup dzieci/młodzieży w Centrum Nauki Kopernik, pod roboczym tytułem „Space Camp”, dla 120 osób każde, w okresie lipiec-sierpień 2023, w tym:
  • odpowiedzialność za rekrutację uczestników wydarzeń we współpracy z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami kultury, itp.,
  • zatrudnienie i organizacja pracy podwykonawców (trenerów, edukatorów, ekspertów),
  • odpowiedzialność za organizację wydarzeń we współpracy z innymi działami Centrum Nauki Kopernik,
  • opracowanie programu wydarzeń „Space Camp”, przy współpracy z Działem Społeczności Uczących Się.
 • współpraca merytoryczna z jedną instytucją partnerską SOWA („Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności”), w tym:
  • przygotowanie poradnika organizacji wydarzeń o tematyce kosmicznej na bazie doświadczeń organizacji Space Camp.
 • pozyskiwanie danych służących raportowaniu i archiwizowanie dokumentacji powierzonych działań, zgodnie z zasadami CNK.
Poszukiwane kompetencje:
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
 • samodzielność w wyszukiwaniu instytucji do potencjalnej współpracy,
 • doświadczenie w organizacji wydarzeń,
 • praktyczna znajomość formatów zajęć angażujących uczestników,
 • doświadczenie w koordynacji pracy małych zespołów oraz realizacji umów z podwykonawcami,
 • umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
 • rozumienie j. angielskiego na poziomie B2/C1,
 • zainteresowanie wyzwaniami współczesnej edukacji.
Oferujemy:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu na czas określony od kwietnia do września 2023r.,
 • udział w nowatorskich projektach edukacyjnych w prestiżowej instytucji kultury,
 • benefity pracownicze (m.in. opiekę medyczną, dofinansowanie karty Multisport, Legimi, dofinanowanie do ZFŚS).

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, kontakt: rekrutacja@kopernik.org.pl (dalej jako „CNK”).
 2. Dane osobowe, które zostały wymienione w Kodeksie Pracy, są przetwarzane na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
  b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
  a) lub art. 9 ust. 2 lit.
  a) RODO (jeżeli dokumenty zawierają takie dane); na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora:  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 4. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym możliwość skorzystania z wyżej wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące od ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej) lub w przypadku odpowiedniej zgody, do momentu jej wycofania, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, w szczególności, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do przestrzegania w tym zakresie przepisów RODO, w tym do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego stosunku prawnego oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Informujemy, że wybrani kandydaci mogą podlegać weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym z uwagi na obowiązek prawny określony w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 405.2018 t.j.). Dane osobowe wybranych kandydatów znajdujących się w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym będą przetwarzane przez CNK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 10. Decyzje dotyczące podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 11. Kontakt z osobą pełniącą w CNK obowiązki inspektora ochrony danych jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail rekrutacja@kopernik.org.pl

Najnowsze oferty pracy:

Pielęgniarka / Pielęgniarz (Endoskopia)

wczoraj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, Żoliborz, ul. Szamocka 6

Więcej informacji

Młodszy Specjalista ds. Systemów IT

wczoraj

PLAY

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy Specjalista ds. edukacji w Dziale Społeczności Uczących Się

wczoraj

Centrum Nauki Kopernik

mazowieckie / Warszawa, Powiśle

(Pracownia Edukacji i Komunikacji Naukowej) Poszukujemy twórczej, otwartej na nowe wyzwania i samodzielnej osoby do zespołu Działu Społeczności Uczących...

Więcej informacji