Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 135 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Biurze Ochrony Środowiska


Miejsce pracy: Warszawa, ul. Czerniakowska 124
Nr ref.: 270/2023


Naszym pracownikom oferujemy:
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)
Główny zakres obowiązków:
 • monitorowanie spełniania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym oraz oddziaływania inwestycji na środowisko (opiniowanie dokumentów związanych z procedurą oddziaływania na środowisko, udział w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowych itp.)
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków/wód opadowych do odbiornika, poboru wody dla instalacji Spółki (opracowywanie/weryfikowanie operatów wodnoprawnych, wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, dokumentów związanych ze zmianami i utrzymaniem ciągłości decyzji administracyjnych, kontakt z organami prowadzącymi postępowania administracyjne),
 • monitorowanie spełniania przez Spółkę wymagań prawnych w zakresie korzystania ze środowiska w części dotyczącej odprowadzania ścieków do odbiornika oraz poboru wód podziemnych i powierzchniowych
 • sporządzanie sprawozdawczości dla zewnętrznych organów i instytucji w zakresie odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz poboru wód ( w tym sprawozdawczości w ramach KPOŚK)
 • udział w naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód (pobór wód i odprowadzanie ścieków) oraz sporządzaniu planów opłat za korzystanie ze środowiska w tym zakresie
 • udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień dla zadań realizowanych przez Biuro, monitorowanie i nadzór nad realizacją umów na usługi
 • przeprowadzanie analiz, ocena merytoryczna planów, koncepcji, sporządzanie raportów, sprawozdań i innych dokumentów z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (ochrona środowiska, inżynieria środowiska i pokrewne)
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok pracy związanej z branżą ochrony środowiska (mile widziana praca w obszarze związanym z gospodarką wodną)
 • biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • znajomość przepisów prawa związanych z obowiązkami przedsiębiorcy z zakresu korzystania ze środowiska (szczególnie w gospodarce wod.-ściek.)
 • umiejętność przygotowania w formie opisowej i tabelarycznej zwięzłych i syntetycznych materiałów - zestawień danych, raportów, sprawozdań
 • dobra organizacja pracy, sprawna komunikacja interpersonalna i wysoka odporność na stres
 • mile widziane doświadczenie z zakresu udziału w postępowaniach administracyjnych
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przestawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Informacja o Administratorze

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.

2. Inspektor ochrony danych

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane na ich podstawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

5. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
 • dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotycząPosiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7. Informacja o wymogu podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym tj.: imię, nazwisko, imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8. Podstawy prawne

[1]. Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2]. Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju

2023-09-19

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków: Tworzenie, monitorowanie i raportowanie celów i planów firmy dotarcia do zero emisyjności oraz minimalizowania negatywnego...

Więcej informacji

Młodszy specjalista

2023-09-19

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów...

Więcej informacji