Specjalista w Dziale Inwentaryzacji Mienia Ruchomego

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI DO 17.11.2023 R.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 191/23
 
Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista w Dziale Inwentaryzacji Mienia Ruchomego
Nr ref.: 191/23
Biuro Prezesa AMW w WarszawieOferujemy:
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00 (obowiązuje podczas wykonywania obowiązków w siedzibie Biura Prezesa),
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.
Główne obowiązki:
 • udział w inwentaryzowaniu rzeczy ruchomych koncesjonowanych we wskazanych magazynach własnych i użyczonych Agencji oraz w magazynach depozytowych jednostek organizacyjnych podległych MON oraz MSWiA na terenie całego kraju,
 • dokumentowanie stanu ilościowego zasobów AMW oraz sprawdzanie nazw i cech identyfikujących inwentaryzowane mienie (nr partii, fabryczny, rejestracyjny itp.),
 • sporządzanie dokumentacji z realizacji procesu inwentaryzacji zgodnie z wewnętrznymi aktami prawnymi,
 • współdziałanie z dysponentem mienia oraz innymi komórkami organizacyjnymi Agencji w celu wyjaśniania stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych.
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie min. średnie,
 • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe,
 • znajomość ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, zasad prowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego oraz podstawowych aktów prawnych z zakresu gospodarki magazynowej,
 • podstawowa wiedza z zakresu obrotu mieniem ruchomym,
 • spełnianie warunków określonych art. 29 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1650), tj. poprzez gotowość poddania się badaniom i procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy obrocie mieniem koncesjonowanym,
 • niekaralność oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • brak przeciwwskazań do pracy przy ręcznym przeładunku towarów,
 • dyspozycyjność oraz gotowość do częstych wyjazdów służbowych (wykonywanie pracy głównie poza stałym miejscem pracy, tj. podróże służbowe krajowe poniedziałek-piątek),
 • czynne prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności oraz umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (Uwaga! Na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o gotowości poddania się badaniom psychologiczno- psychiatrycznym oraz procedurze sprawdzającej wymaganych bezpośrednio do pracy przy obrocie mieniem koncesjonowanym zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2022 poz. 1650) (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 17 listopada 2023 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 191/23”


lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online dostępnego pod przyciskiem aplikowania

 
Metody i techniki naboru:
 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje:
 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się pod przyciskiem.

Najnowsze oferty pracy:

Koordynator Recepcji Biura

dzisiaj

LUX MED Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, ul. Postępu 21C

Więcej informacji

Dyrektor Agencji

dzisiaj

Prudential Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

dzisiaj

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) – praca zmianowa, praca w porze nocnej, w niedziele i święta (dni ustawowo wolne od pracy) –...

Więcej informacji

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

dzisiaj

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych....

Więcej informacji