Specjalista

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Nr ref.: ZKS-53/2023
Nazwa komórki organizacyjnej: Wydział Wsparcia Przedsiębiorców Zespół ds. Windykacji

Liczba stanowisk: 2

Wymiar etatu:  1/1

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • dochodzenie zwrotu należności, w szczególności poprzez:
  • sporządzanie wezwań do zapłaty,
  • przygotowanie dokumentacji do sporządzania powództw w postępowaniu cywilnym,
  • pozyskiwanie, gromadzenie i analizowanie dokumentów oraz informacji o dłużniku  i o stanie jego majątku,
  • sporządzenie wniosków egzekucyjnych,
  • kompleksowy nadzór nad całym postępowaniem egzekucyjnym,
 • dochodzenie zwrotu należności wypłaconych na podstawie ustawy o COVID-19 w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w szczególności poprzez zgłaszanie wierzytelności w stosunku do dłużników FGŚP w toku postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • prowadzenie rejestrów akt spraw postępowań upadłościowych, cywilnych  i egzekucyjnych;
 • monitorowanie przebiegu procesu windykacji;
 • przygotowywanie okresowych informacji i analiz w zakresie realizowanych zadań;
 • sporządzenie i przekazywanie do Dysponenta FGŚP wniosków o umorzenie, odroczenie terminów lub rozłożenie na raty spłat należności powstałych w związku z udzieleniem pomocy na podstawie art. 15g, art. 15gga i art. 15gga1 ustawy o COVID-19;
 • prowadzenie ewidencji dłużników i zabezpieczeń.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • wykształcenie wyższe;
 • roczny staż pracy.
Wymagania niezbędne:
 • znajomość zagadnień prawnych dotyczących prowadzenia spraw na etapie sądowym i egzekucji komorniczej oraz znajomość zagadnień dotyczących prawa cywilnego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • znajomość procedur windykacyjnych ;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów kpc
 • mile widziane doświadczenie w zakresie windykacji należności
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie w warunkach biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Oświadczenie do naboru,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu (w przypadku braku adresu e-mail), który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółyna stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanegona jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. Windykacji i Restrukturyzacji

2023-09-18

Faktoria Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Jakie będą Twoje zadania? Prowadzenie kompleksowych działań windykacyjnych Klientów i Kontrahentów Monitoring terminowości spłat oraz negocjowanie...

Więcej informacji

Specjalista / Specjalistka ds. Danych, Analiz i Raportowania

2023-08-31

Straetus Sp. z o.o. Sp.k

mazowieckie / Warszawa, Wilanów, dojazd z Centrum od ul. Sobieskiego, w trakcie budowy li

Przygotowywanie baz do obsługi w CRM Nadzór nad integralnością i poprawnością danych w CRM poprzez narzędzia analizy danych oraz wdrażanie procedur dla...

Więcej informacji