Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 125957

Warunki pracy


 • krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (np. wjazd do budynku, windy, toalety).Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach opłat lotniskowych, w tym przygotowuje projekty decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w sprawach opłat lotniskowych, monitoruje ich stosowanie w celu sprawowania nadzoru nad ekonomicznymi aspektami działalności zarządzających lotniskami oraz zapewnienia równych praw i warunków konkurencji.
 • Opiniuje wnioski o ustanowienie sieci portów lotniczych oraz wnioski o wyrażenie zgody na zastosowanie przez zarządzającego lotniskiem wspólnego systemu opłat celem zapewnienia zgodności z przepisami oraz równych warunków konkurencji.
 • Bierze udział w procesie wydawania zezwoleń na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego oraz sprawuje nadzór bieżący nad posiadaczami zezwoleń w obszarze finansowym w celu zapewnienia zgodności ich działania z przepisami prawa oraz zapobiegania zakłóceniom w ciągłości świadczenia usług.
 • Zbiera i analizuje informacje dotyczące opłat za dostęp do infrastruktury scentralizowanej oraz urządzeń i instalacji lotniska, w celu zapewnienia zgodności ustalania tych opłat z przepisami prawa oraz równych praw i warunków konkurencji.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących rynku transportu lotniczego w obszarze związanym z zadaniami stanowiska oraz bierze udział w wypracowywaniu rozwiązań na poziomie wspólnotowym, w celu zapewnienia przejrzystej i efektywnej regulacji.
 • Bierze udział w przygotowywaniu od strony merytorycznej projektów aktów prawnych oraz nowelizacji istniejących aktów prawnych regulujących kwestie związane z zadaniami wykonywanymi na stanowisku, w tym uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych grup roboczych, w celu zapewnienia spójnej i efektywnej regulacji sprzyjającej rozwojowi rynku transportu lotniczego.
 • Analizuje dokumenty organizacji międzynarodowych oraz innych podmiotów i instytucji rynku transportu lotniczego pod kątem opłat lotniskowych, opłat za infrastrukturę scentralizowaną oraz innych zagadnień i zadań przypisanych do stanowiska w celu pozyskania informacji umożliwiających optymalizację rozwiązań krajowych.
 • Opracowuje na potrzeby kierownictwa Urzędu materiały dotyczące opłat lotniskowych, opłat za infrastrukturę scentralizowaną oraz innych zagadnień i zadań przypisanych do stanowiska a także przygotowuje opinie do materiałów w tym zakresie celem przekazania informacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ekonomią, finansami przedsiębiorstwa, analizą finansowo-ekonomiczną, wykorzystaniem środków publicznych lub w lotnictwie cywilnym
 • Znajomość zagadnień związanych z pomocą publiczną w tym funduszami pomocowymi UE
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość prawa lotniczego w obszarze rynku transportu lotniczego, w szczególności w zakresie opłat lotniskowych oraz finansowych aspektów działalności zarządzających lotniskami
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza o rynku transportu lotniczego w Polsce i Europie
 • Ogólna wiedza o polskiej i europejskiej gospodarce
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Kompetencje behawioralne: zorientowanie na osiąganie celów, rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji, samodzielność i inicjatywa
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • Znajomość innego języka obcego (urzędowego UE) na poziomie bardzo dobrym (B2)

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy