Specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 129848

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,
- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.
Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin
na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Na stanowisku występują: praca w terenie, wysiłek fizyczny, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, presja czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska opisane jest pod adresem https://www.gov.pl/web/premier/Informacja-o-dostepnosci-KPRM-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Koordynuje pod względem organizacyjno-logistycznym posiedzenia Rady Ministrów, spotkania, narady, wideokonferencje i konferencje krajowe Prezesa RM, Wicepremierów, kierownictwa KPRM, odbywające się w siedzibie Kancelarii i poza nią, a także organizację w KPRM konferencji i spotkań na rzecz urzędów administracji publicznej i innych instytucji oraz realizuje wydarzenia o charakterze kulturalnym
 • Dokonuje zakupów (stałych i doraźnych) upominków w odpowiednich grupach asortymentowych, np. z uwzględnieniem szczególnych potrzeb wynikających z charakteru wizyty Prezesa RM i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii w tym obszarze
 • Nadzoruje służby techniczne Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) współpracujące przy organizacji posiedzeń, konferencji, spotkań na terenie Kancelarii i poza nią, w tym nadzoruje od strony finansowo-księgowej
 • Obsługuje wizyty rządowych delegacji zagranicznych w RP, krajowe spotkania, posiedzenia i konferencje od strony finansowo-księgowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM)
 • Organizuje obsługę wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP w zakresie współdziałania m.in. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Służbą Ochrony Państwa, Departamentem Spraw Zagranicznych KPRM, Centrum Informacyjnym Rządu KPRM oraz koordynuje działania służb COAR i usługodawców zewnętrznych
 • Realizuje zamówienia zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem
 • Koordynuje sprawy związane z publikacją w prasie ogólnopolskiej nekrologów i kondolencji w imieniu PRM oraz kierownictwa KPRM oraz współpracuje z przedstawicielami ministerstw i urzędów centralnych w zakresie pochówku osób zasłużonych w sferze działalności publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu: zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie kompetencji miękkich: kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja (w tym asertywność), radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi wizyt, spotkań i konferencji
 • Przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • Wiedza z zakresu: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: negocjowanie
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel Handlowy

wczoraj

Nu Air Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Growth Senior Specialist

wczoraj

ING Bank Śląski S.A.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. Finansowych

2023-12-01

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa, ul. Włościańska 52

Miejsce pracy: Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., ul. Włościańska 52, Warszawa Wymagania stawiane kandydatom: wykształcenie wyższe: finanse i...

Więcej informacji

Specjalista

2023-12-01

Komenda Główna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca pod presją czasu. Miejsce i otoczenie...

Więcej informacji