Specjalista

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, Wola
Nr ref.: WZK-03/2024

Nazwa komórki organizacyjnej: Zespół ds. Postępowań Administracyjnych COVID

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1/1

Główne obowiązki wykonywane na stanowisku:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, związanych z egzekucją przyznanych środków w sytuacjach określonych w ustawie,
 • Przygotowywanie dokumentacji spraw w związku z kierowaniem do postępowania egzekucyjnego, w tym w szczególności elektronicznych tytułów wykonawczych,
 • Monitorowanie przebiegu egzekucji, w tym spłat dokonywanych w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach prowadzonych postępowań,
 • Przygotowywanie okresowych informacji i analiz w zakresie realizowanych zadań,
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie wykonywania bieżących zadań.
Wymagane wykształcenie i staż pracy:
 • Wykształcenie wyższe - preferowany 1 rok stażu pracy,     
 • Wykształcenie średnie - 3 lata stażu pracy.
Wymagania niezbędne:
 • Znajomość ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w zakresie zadań wojewódzkich urzędów pracy,
 • Umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku MS Office, w szczególności Word i Excel,
 • Umiejętność efektywnego planowania pracy i terminowość,
 • Umiejętność samodzielnego działania,
 • Zaangażowanie w wykonywane zadania,
 • Umiejętność komunikacji i pracy w zespole,
 • Dokładność, sumienność,
 • Etyka pracy i kultura osobista.
Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Doświadczenie w obszarze dochodzenia należności w postępowaniach egzekucyjnych lub windykacyjnych.
Warunki pracy na danym stanowisku:
 • Praca głównie wykonywana jest w pozycji siedzącej (praca z dokumentami, obsługa komputera),
 • Praca w pełnym wymiarze: 40 godz. tygodniowo, 8 godz. dziennie, w godz.: 08:00-16:00.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór kwestionariusza osobowego,
 • Oświadczenie do naboru - wzór oświadczenia,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania kwalifikacyjne,
 • Adres e-mail lub numer telefonu, który jest niezbędny, by poinformować o spełnieniu wymagań formalnych i terminie postępowania kwalifikacyjnego - wzór oświadczenia zgody.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przekazuję następujące informacje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: wup@wup.mazowsze.pl , telefonicznie (22) 578-44-00 lub pisemnie na wyżej wymieniony adres siedziby.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych przez adres e-mail:iod@wup.mazowsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, które wynika z art. 6, art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
2. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa, które zostały zamieszczone w dokumentach aplikacyjnych, w tym danych szczególnych kategorii (jeżeli zostały podane).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym odbiorcom danych w rozumieniu przepisów RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółyna stronie internetowej:https://uodo.gov.pl/).
8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanegona jej podstawie przed jej wycofaniem – dotyczy nieobligatoryjnych danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
11. Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymagane przepisami prawa nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, nie spowoduje negatywnych konsekwencji, w tym nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Najnowsze oferty pracy:

Pracownik Ochrony na obiekt handlowy

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Bielany, ul. Kasprowicza

Więcej informacji

Audytor ds. zarządzania ryzykiem i bankowości korporacyjnej

dzisiaj

PKO Bank Polski

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

wczoraj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego

Główne zadania: układanie planu zajęć, koordynacja zajęć w jednostkach zewnętrznych, obsługa systemu USOS, prowadzenie wydziałowych rejestrów i baz...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez...

Więcej informacji