Specjalista

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137648

Warunki pracy


 • Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, częściowo przystosowanym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie oraz wewnętrznymi przepisami UdSC.
 • Opiniuje planowane przez komórki organizacyjne UdSC zamówienia publiczne w kontekście przepisów ustawy Pzp oraz rejestruje udzielane przez nie zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi UdSC w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów.
 • Bierze udział w komisjach przetargowych powoływanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie określonym w ustawie Pzp. odnośnie prawidłowego stosowania przepisów ustawy Pzp oraz z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi czynności kontrolne.
 • Opiniuje pod kątem zgodności z ustawą Pzp dokumenty dotyczące wprowadzania zmian w umowach zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji tych umów.
 • Współpracuje z Centrum Obsługi Administracji Rządowej w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej na rzecz Jednostek Administracji Publicznej.
 • Sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu stosowania aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe zagrożenie korupcją...

Więcej informacji

Starszy specjalista

wczoraj

Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy W arunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca samodzielna biurowo-administracyjna, - praca w siedzibie...

Więcej informacji