Specjalista

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137599

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, oświetlenie naturalne i sztuczne.


Realizacja zadań związana z: • nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżury)
 • krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi
 • zagrożeniem korupcją
 • częstą obsługą klientów zewnętrznych

Wejście do budynku „A" i „D" jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


W budynkach nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • opracowuje i aktualizuje plany i procedury postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym w szczególności dotyczących przygotowania Krajowego Punktu Kontaktowego do wykonywania zadań związanych z realizacją Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • wykonuje zadania na potrzeby Krajowego Punktu Kontaktowego działającego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, w tym w szczególności pełni obowiązki dyżurnego w Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, a także uczestniczy w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych w ramach służby awaryjnej Prezesa PAA
 • analizuje obowiązujące przepisy oraz przygotowuje projekty aktów prawnych w celu przystosowania przepisów krajowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • opiniuje oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych, a także wymagań i standardów międzynarodowych w zakresie reagowania na zdarzenia radiacyjne, w tym w szczególności dotyczących realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • uczestniczy w opiniowaniu raportów z realizacji zadań istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, w tym w szczególności w zakresie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • współpracuje z jednostkami organizacyjnymi oraz służbami krajowymi i zagranicznymi, w celu realizacji porozumień i zobowiązań PAA w zakresie zarządzania kryzysowego
 • obsługuje komputerowe systemy wspomagania decyzji służących do wykonywania prognoz i analiz rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożenia ludności i środowiska na wypadek zdarzenia radiacyjnego w obiektach jądrowych
 • udziela informacji podmiotom prywatnym i organom państwowym w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenia radiacyjne

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku fizyka, chemia, ochrona środowiska o profilu technicznym lub w obszarze zarządzania kryzysowego
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustawy - Prawo atomowe oraz wydanych do niej aktów wykonawczych
 • wiedza z zakresu ochrony radiologicznej
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursu na inspektora ochrony radiologicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym - B2

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

2024-05-11

LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Wymagania: Ukończone studia kierunkowe Doświadczenie ok. 4 lat pracy na podobnym stanowisku w firmie usługowej/przemysłowej/produkcyjnej Znajomość...

Więcej informacji

Główny specjalista

2024-05-08

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, - częste...

Więcej informacji